Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02690

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)

Brottsoffermyndigheten tillstryker lämnade förslag, men vill lämna följande synpunkter:

Brottsoffermyndigheten understryka vikten av att staten värnar om samtliga medborgares personliga integritet. Berörda åtgärder avseende hemlig dataavläsning är i sin natur integritetskränkande, vilket betänkandet behandlar genomgående. Brottsoffermyndigheten delar utredningens mening i att inskränkningar av den personliga integriteten kan rättfärdigas om syftet är att skydda andra medborgare eller viktiga samhällsintressen.

Brottsoffermyndigheten vill belysa att betänkandet främst fokuserar på gärningspersonen och samhällets intressen i lagförande av berörd brottslighet. De gånger utredning pekar på kopplingarna till att skydda den enskildas rättigheter görs detta nästan uteslutande utifrån idéen om att det är statens skyldighet, snarare än att det faktiskt är ett eget samhällsintresse att skydda brottsoffer och säkerställa den upprättelse som är möjlig. Individens rätt till skydd mot kränkningar av den personliga integritet genom statens preventiva och utredande insatser används främst som en ursäkt för riskerna med hemlig dataavläsning. Brottsoffermyndigheten anser att brottsoffers möjlighet till upprättelse bör vara en central fråga i rättspolitiken snarare än en avbön för det polisiära arbetet. Ytterligare brottsofferperspektiv hade varit önskvärt och Brottsoffermyndigheten hoppas att fortsatt hantering av betänkande och lagstiftning även lyfter in brottsofferfrågan i större utsträckning.

Kapitel 6.4 Praktiska exempel från den hittillsvarande tillämpningen 

I avsnittet redovisas verkliga exempel där hemlig dataavläsning möjliggjort lagföring av gärningspersoner som gjort sig skyldiga till bland annat våldsbrott och sexualbrott. Brottsoffermyndigheten vill belysa vikten av fällande domar som ett nödvändigt steg i återhämtning och upprättelse för brottsoffer. Möjligheten att i större utsträckning utreda brott ökar även sannolikheten för brottsoffer att få skadestånd eller brottsskadeersättning vilket även det är ett av momenten i rättsprocessen som ger brottsoffer möjligheten till upprättelse.

Sexualbrott på internet har med den tekniska utvecklingen ökat samtidigt, som lagstiftaren och Högsta Domstolen visat intresse för att stärka skyddet för personer som utsätts för denna typ av brottslighet. I linje med detta anser Brottsoffermyndigheten att tvångsmedel som möjliggör utredningen sexualbrott på internet är välkommet. Brottsoffermyndigheten vill belysa vikten av att gärningspersoner identifieras och lagförs för brottsoffers möjlighet till rehabilitering.