Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/03032

För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i betänkandet.

Myndigheten ser mycket positivt på utredningens ambition att utgå från barn och ungas egna erfarenheter av samhällsvård i arbetet med att ta fram förslag.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas av utredningen och lämnar följande synpunkter:

Socialnämndens ansvar för en stärkt vårdkedja

Brottsoffermyndigheten anser att utredningens förslag att socialnämnderna i sin uppföljning av placerade barn särskilt ska uppmärksamma barnets eventuella utsatthet för våld är mycket viktigt ur ett brottsofferperspektiv.

Med tanke på den kunskap som finns om placerade barns förhöjda risk att utsättas för våld, är det angeläget att följa upp att den vård som samhället ger inte blir direkt skadlig för barn och unga. Det ska inte heller glömmas bort att brottsutsatthet är anledningen till att vissa unga placeras i samhällsvård, som exempelvis barn som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är då följaktligen oacceptabelt att själva placeringen i sig höjer risken för att barnen blir ytterligare utsatta.

Brottsoffermyndigheten ser även positivt på förslaget att barn och unga ska få en särskilt utsedd barn- och ungdomshandläggare. Det är viktigt att samtliga handläggare har kunskap om brottsoffers rättigheter och kompetens att uppmärksamma och bemöta våldsutsatta barn. Brottsoffermyndigheten har idag ett uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om barns rättigheter och våldsutsatthet som riktar sig till rättsväsendets aktörer. Myndigheten ser positivt på att i framtiden bistå med utbildningsinsatser till andra yrkesgrupper och aktörer i liknande uppdrag.

Stärkt kvalitet i HVB och stödboende

Brottsoffermyndigheten stödjer även utredningen i sitt förslag att regeringen ska ge Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att stödja alla barn och unga som blir brottsoffer på SiS särskilda ungdomshem. Det är viktigt att dessa barn får information om vilka rättigheter de har och vilket stöd de kan få, oavsett vilket brott de har utsatts för. Brottsoffermyndigheten vill i sammanhanget lyfta myndighetens webbplats ”jagvillveta.se” som riktar sig till barn och ungdomar. På webbplatsen finns information och råd vid brottsutsatthet, som information om vad som är brottsligt och var det går att få stöd och hjälp. Det är angeläget med fortsatta spridningsinsatser rörande webbplatsen så att fler barn och unga ges möjlighet att ta del av dess innehåll, oavsett var i samhället de befinner sig.