Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02590

Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen vilket inkluderar de lagändringar som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentarer.

3.11.5 Tillämpningen av oaktsamhetskravet gällande målsägandens ålder i 6 kap. 13 § brottsbalken – överväganden och bedömning

Brottsoffermyndigheten delar utredningens bedömning och överväganden vad gäller tillämpningen av oaktsamhetskravet och att domstolarnas bedömningar är mer enhetliga. Det är vidare positivt att domstolarna inte längre utgår från att det krävs någon kvalificerad form av oaktsamhet och att mindre vikt läggs vid barnets kroppsutveckling.

3.12.3 Det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15-17 år – överväganden och förslag

Såsom utredningen konstaterar ställer internationella åtaganden krav på nationella straffbestämmelser som skyddar alla under 18 år mot sexuella handlingar där bland annat en erkänd förtroendeställning, makt eller inflytande över barnet missbrukas eller när en för barnet särskilt utsatt situation missbrukas. Brottsoffermyndigheten gör samma bedömning som utredningen att det i dag finns brister i skyddet av barn mellan 15-17 att inte utsättas för sexuella kränkningar. Därför finns det behov av en förändring av straffbestämmelserna om våldtäkt mot barn i 6 kap. 4 § och 6 § brottsbalken i enlighet med vad utredningen presenterar som sitt huvudförslag. Den svenska lagstiftningen skulle då också vara i linje med andra nordiska länders rättsutveckling.

3.13 Det straffrättsliga skyddet vid köp av sexuella handlingar som utförs på distans – överväganden samt bedömning och förslag

Brottsoffermyndigheten anser att det finns behov av att ändra 6 kap. 11 § och 12 § brottsbalken i enlighet med det förslag som utredningen presenterar. Myndigheten delar utredningens konstaterande att sexualbrott i dag i hög grad begås via internet och detta gäller även köp av sexuella tjänster. Därför är det inte rimligt med dagens krav att det ska vara frågan om fysisk kontakt mellan den som utför och den som köper tjänsten.

Brottsoffermyndigheten menar vidare att utredningen har väckt viktiga frågor kring gränsdragningen mellan straffansvar för köp av sexuella tjänster på distans och laglig pornografi, det vill säga att det kan uppstå gränsdragningsproblem i vissa fall. Därför anser myndigheten att en lämplig aktör bör få i uppdrag att utvärdera lagförändringarna för att undersöka om de lett till den effekt som avsetts.

4.10 En ny straffskärpningsgrund för brott med hatmotiv med avseende på kön? – Överväganden och förslag

Förekomsten av sexualiserat hat och kränkningar mot kvinnor har ökat och är ett stort samhällsproblem som kan få kvinnor att inte delta i det demokratiska samtalet. Vidare pågår det lagstiftningsarbeten på EU-rättslig nivå om våld mot kvinnor som bland annat innefattar hatpropaganda. Förslaget om ett nytt direktiv innehåller också straffskärpningsgrunder som omfattar brottsliga gärningar på grund av brottsoffrets kön. Det kan alltså konstateras att Sverige kan komma att behöva genomföra lagändringar för att möta kraven i direktivet när det trätt i kraft. Brottsoffermyndigheten tillstyrker därför utredningens förslag med anledning av det stora samhällsproblem som hat och kränkningar av kvinnor innebär men också för att det ändå kan komma att ställas krav från EU-rättsligt håll att lagändringar genomförs i den här delen.

5.5 Ett förstärkt straffrättsligt skydd för äldre och andra särskilt utsatta? – överväganden och förslag

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag om att ändra 9 kap. 3 § brottsbalken vad gäller grovt bedrägeri så att det vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt ska beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt, eller att gärningsmannen på ett hänsynslöst sätt har utnyttjat offrets skyddslösa eller utsatta ställning. Förslaget kan innebära att fler äldre och andra särskilt utsatta får upprättelse efter att ha utsatts för bedrägeri.

6.9 Konsekvenser av utredningens förslag – ikraftträdande och informationsinsatser

Utredningens uppfattning är att det är lämpligt att särskilda informationsinsatser genomförs gällande de föreslagna förändringarna i 6 kap. brottsbalken. Brottsoffermyndigheten delar den uppfattningen och är positiv till att ansvara för sådana insatser, förutsatt att särskilda anslag ges för genomförandet. I sammanhanget kan nämnas att Brottsoffermyndigheten bedrivit sådana informationsinsatser tidigare med gott resultat, bland annat i samband med lagändringarna i 6 kap. brottsbalken år 2018.