Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01830

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Det är med den utgångspunkten som myndigheten har granskat betänkandet.

Brottsoffermyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att minska riskerna för återfall i brott och att frihetsberövande genom fängelse kan öka tryggheten för brottsoffer samt bidra till en ökad känsla av upprättelse.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenterats i utredningen.