Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01603

En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förlag som leder till en säkrare kriminalvård, förbättrar möjligheten till att hindra brott under verkställighetstiden samt ger bättre möjligheter att samverka med brottsbekämpande myndigheter.

Brottsoffermyndigheten har ingen erinran mot utredningens övriga förslag.