Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2024/00351

En effektivare kontaktförbudslagstiftning (SOU 2024:13)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker i allt väsentligt de förslag som presenteras i utredningen. Myndigheten vill lämna följande synpunkter.

8.2.2 Den tekniska utrustningen för elektronisk övervakning behöver förbättras

För att kontaktförbudslagstiftningen ska ge avsedd effekt är det, såsom framgår av betänkandet, nödvändigt att utrustningen för elektronisk övervakning fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Brottsoffermyndigheten instämmer därför i att den nuvarande tekniska utrustningen behöver ersättas med en annan, mer välfungerande teknisk lösning.

8.3 En utökad möjlighet att utfärda kontaktförbud

Brottsoffermyndigheten anser att det är av stor vikt att kontaktförbudslagstiftningen är välfungerande på så sätt att den bidrar till att förebygga – såväl fysiskt som psykiskt – våld i nära relationer och medför ett reellt skydd till främst kvinnor och barn som är utsatta. De förslag som medför att kontaktförbud i större utsträckning än idag ska kunna meddelas utgör därför en angelägen utveckling på området. Av samma skäl ställer sig Brottsoffermyndigheten positiv till de förslag som medför möjligheter att i vissa situationer meddela särskilt utvidgat kontaktförbud redan som en förstahandsåtgärd samt att anpassa förbudsområdets storlek efter skyddspersonens skyddsbehov. Brottsoffermyndigheten vill, i enlighet med vad som anförs i betänkandet, betona vikten av att ett kontaktförbud i möjligaste mån ska tillhandahålla ett skydd som inte förutsätter att skyddspersonen ska behöva uppoffra delar av sitt normala liv.

De föreslagna lagändringarna avseende kriterierna för när ett kontaktförbud får meddelas utgör en välkommen modernisering då de tar höjd för de nya möjligheter att utöva kontroll och övervaka personer som den tekniska utvecklingen medför. De innebär samtidigt ett förtydligande av vilka beteenden som kan läggas till grund för ett kontaktförbud, vilket är positivt ur rättssäkerhetshänseende samt för att säkerställa en så enhetlig tillämpning som möjligt.

8.6 Ökade förutsättningar för att kombinera ett kontaktförbud med andra skyddande åtgärder

Brottsoffermyndigheten vill belysa att ett kontaktförbud i många fall inte ensamt är tillräckligt för att tillgodose de skyddsbehov som finns, inte minst för personer som befinner sig i utsatthet för våld i nära relationer. Det är därför nödvändigt att det finns ett fungerande system för att i varje enskilt fall bedöma behovet av kompletterande stöd- och skyddsåtgärder, men också se till att adekvat stöd och skydd utöver kontaktförbud erhålls. Detta förutsätter också en fungerande samverkan och informationsdelning myndigheter emellan. Brottsoffermyndigheten välkomnar därför de förslag som lämnas i avsnitt 8.6 och vill framhålla vikten av att de som utses som kontaktpersoner inom Polismyndigheten har särskild kompetens i fråga om våld i nära relationer samt att socialtjänstens anställda har kunskap om möjligheten att bryta sekretessen och när uppgifter kan lämnas till polis och åklagare.

8.6.4 En kontaktperson ska utses för parterna

Brottsoffermyndigheten anser att olika personer lämpligen bör utses som kontaktperson för skyddspersonen respektive förbudspersonen. I betänkandet anförs också att detta i allmänhet torde vara lämpligast. Av ordalydelsen i förslaget till 4 e § i förordningen om kontaktförbud framstår det emellertid som att endast en kontaktperson ska utses för båda parterna och som att samma kontaktperson ska hålla löpande kontakt med båda parterna, verka för att kontaktförbudet följs och lämna stöd och hjälp till båda parterna. Enligt Brottsoffermyndigheten bör därför den föreslagna bestämmelsen ändras på så sätt att det framgår att olika kontaktpersoner ska utses för respektive part.