Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11623/2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker behovet av, och föreslagna åtgärder om, hemliga tvångsmedel i syfte att hitta eftersökta personer (3.6–3.11). 

Myndigheten tillägger att det är av stor betydelse för brottsoffers känsla av upprättelse att dömda personer får avtjäna sina straff.

Myndigheten har ingen erinran i remisspromemorians övriga delar.