Projekt och uppdrag

Här kan du läsa om de olika projekt som Brottsoffermyndigheten driver eller på andra sätt är involverad i. En del av projekten är Brottsoffermyndighetens egna initiativ, medan andra initierats på uppdrag av regeringen.
Observera att äldre projekt inte finns presenterade här. Läs mer om avslutade projekt och uppdrag på egen sida. De internationella projekten har också en egen sida, som du hittar under Internationellt i vänstermenyn.

Projekten presenteras i alfabetisk ordning.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten ska även ta fram en digital tjänst för kompletteringar av ansökan om brottsskadeersättning. Resultatet av åtgärderna ska redovisas senast den 22 februari 2021.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Sten-Håkan Sidebo, telefon: 090-70 82 15.

Ersättningsguide
Brottsoffermyndigheten ska se över sin information om ersättning vid brott och erbjuda brottsoffer individualiserad information genom en ersättningsguide. Informationen som Brottsoffermyndigheten tar fram ska kunna anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet i den mån det är möjligt. Det ska ske genom att brottsoffer utför olika val eller besvarar frågor.

Ersättningsguiden ska ge information om försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning. Det ska också finnas hänvisningar till de aktörer som hanterar de olika ersättningarna. Ersättningsguiden är ett komplement till myndighetens befintliga information om ersättning vid brott. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2021.
Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter
Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla hur myndigheten tillämpar barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. Utifrån analysen ska myndigheten identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen.

Brottsoffermyndigheten får använda högst 500 000 kronor under 2021 för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2021.
Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Förberedelse av en informationsinsats mot näthat
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att förbereda en informationsinsats mot näthat. Myndigheten ska göra en analys av hur behoven ser ut och på vilket sätt en informationsinsats som ska nå ut brett till allmänheten kan utformas. Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Den ska också bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.
Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03.

Informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning
Brottsoffermyndigheten har fått  i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Inom ramen för uppdraget ska Brottsoffermyndigheten även ta fram och sprida information om lagstiftningen till relevanta målgrupper.

Målgrupper för insatserna är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Materialet ska även vara användbart för särskolan. Andra målgrupper är till exempel det civila samhällets organisationer, rättsväsendet, socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården. Målgruppen föräldrar ska få information om lagstiftningen och hur de kan prata med sina barn om frågan. I genomförandet av uppdraget ska Brottsoffermyndigheten hämta in synpunkter från flera olika myndigheter och organisationer.

Brottsoffermyndigheten gav i juli 2018 Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en nollmätning om den nya sexualbrottslagstiftningen bland unga i åldern 18-25 år. Ladda ned undersökningen.
Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj om den nya sexualbrottslagstiftningen och lanserade även webbplatsen frivilligtsex.se. Läs mer om kampanjen och resultaten av kampanjen.

Pressmeddelande: Kampanj för unga om frivilligt sex
Pressmeddelande: Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga
Besök frivilligtsex.se

 

Under 2019 översatte och spred Brottsoffermyndigheten information om sexualbrottslagstiftningen på fler språk samt kompletterade informationen på frivilligtsex.se för att göra webbplatsen mer tillgänglig. I slutet av året skickade myndigheten även ut en broschyr till föräldrar och vårdnadshavare till barn födda 2005. Läs mer om arbetet:
Nyhet: Kampanj om frivilligt sex ska nå fler unga
Nyhet: Vuxna som möter unga får veta mer om sexualbrottslagstiftningen

Under 2020 har Brottsoffermyndigheten arbetat med att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning.
Nyhet: Ny utbildning på gång om Sveriges sexualbrottslagstiftning
 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.
Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Information som riktar sig till offer för terrorism
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att se över och utveckla myndighetens information som riktar sig till offer för terrorism. Den information som Brottsoffermyndigheten tar fram bör vara flerspråkig och innehålla information om den rätt till hjälp, stöd och skydd som offer för terrorism och deras familjemedlemmar har enligt brottsofferbestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv.
Informationen bör vara generell och lättillgänglig samt utgöra ett komplement till den information som andra aktörer med ansvar för offer för terrorism redan tillhandahåller. Informationen bör vara möjlig att anpassa till omständigheterna vid en särskild händelse och på så sätt bidra till att det finns uthållig information till offer för terrorism och deras familjemedlemmar samt till sådana aktörer som möter dessa personer efter en akut krishanteringsfas. För att informationen ska vara ändamålsenlig och relevant i alla delar bör uppdraget genomföras i samverkan med andra aktörer med ansvar för offer för terrorism. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Jämställdhetsintegrering
Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Brottsoffermyndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.
Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

I betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) anges att det inte är ovanligt att ett barn som vistas i skyddat boende har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Ett sådant umgänge kan innebära risker ur ett säkerhetsperspektiv och få känslomässiga konsekvenser för barnet.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som t.ex. socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende. Samråd bör ske med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och berörda myndigheter. Brottsoffermyndigheten får 1 000 000 kronor under 2020 för ändamålet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 januari 2022.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Samverkansgrupp för brottsofferarbete
Brottsoffermyndigheten arbetar kontinuerligt med att synliggöra och medvetandegöra brottsoffers problem och situation. Ett forum för aktiv samverkan är Samverkansgruppen för brottsofferarbete där myndigheter och ideella organisationer möts.

Gruppen består av representanter för:

 • Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum
 • Barnens rätt i samhället
 • Brottsofferjouren Sverige
 • Domstolsverket
 • Kronofogden
 • Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Polismyndigheten
 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
 • Rädda Barnen
 • Stödcentrum för unga brottsoffer/Stödcentrum för brottsutsatta
 • Sveriges advokatsamfund
 • Södersjukhusets Antivåldsgrupp
 • Stiftelsen Tryggare Sverige
  Unizon
 • Åklagarmyndigheten

Samverkansgruppen träffas för möten två gånger per år. Brottsoffermyndighetens generaldirektör är ordförande i gruppen. Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03.

Spridning av utbildnings-och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat
Brottsoffermyndigheten ska på uppdrag av regeringen sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts för hot och hat i det offentliga samtalet och de som möter utsatta. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om och användningen av informationsmaterialet. Arbetet ska ske i samverkan med Polismyndigheten och andra relevanta statliga och icke-statliga aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.
Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03.

Vittnesstöd, Ju2001/4716/KRIM
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter.
Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten genom att verka för att rekrytering och utbildning genomförs och genom att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten. Dessa uppgifter ska genomföras i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund och övriga ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet.

Organisationerna ska svara för den faktiska rekryteringen av vittnesstöd i så stor utsträckning som möjligt. Domstolsverket ska verka för att det finns praktiska förutsättningar för genomförandet av verksamheten. Avsikten är att domstolarna ska förmedla för vittnesstödsverksamheten relevant information om kommande förhandlingar och i största möjliga utsträckning tillhandahålla särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd. De bör dessutom i eller i samband med kallelser till förhandling informera om möjligheten till vittnesstöd.

Läs mer om vittnesstöd på vittnesstödsprojektets egna sidor. Kontakta Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Senast uppdaterad:2021-01-11