Projekt och uppdrag

Här kan du läsa om de olika projekt som Brottsoffermyndigheten driver eller på andra sätt är involverad i. En del av projekten är Brottsoffermyndighetens egna initiativ, medan andra initierats på uppdrag av regeringen.
Observera att äldre projekt inte finns presenterade här. Läs mer om avslutade projekt och uppdrag på egen sida. De internationella projekten har också en egen sida, som du hittar under Internationellt i vänstermenyn.

Projekten presenteras i alfabetisk ordning.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta, 2016-2017 
Den som blir utsatt för ett brott hamnar ofta i en svår och ovan situation där många upplever att de inte får tillräcklig information. Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta.
Brottsoffermyndigheten ska i uppdraget utreda:
• hur säker digital e-post kan användas i kommunikationen med brottsutsatta,
• hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa hur det egna ärendet fortskrider, samt
• hur den myndighetsgemensamma webbinformationen kan utvecklas.
Myndigheten kan även föreslå andra åtgärder som leder till ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta.
Uppdraget kommer att redovisas senast den 31 maj 2017.
Läs mer om uppdraget. Kontaktperson är Fredrik Selin, telefon 090-70 82 58.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), 2015-2018
Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har Brottsoffermyndigheten fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2015-2018. Det innebär att all verksamhet i myndigheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten har tänkt utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet där resultatet av det arbete som genomförts 2015-2017 beskrivs och analyseras.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2015. Kontaktperson är Hanna Netzell, telefon: 090-70 82 64.

Rättegångsskolan.se
Många som blir kallade till rättegång är nervösa och oroliga inför huvudförhandlingen eftersom det ofta är deras första kontakt med en domstol. Brottsoffermyndigheten har därför på eget initiativ tagit fram en Rättegångsskola.

Rättegångsskolan är en utbildningsprodukt som, för att förstärka och underlätta lärandet, innehåller animationer, foton, korta filmsekvenser, berättarröst och texter. Dessutom innehåller den en längre film som visar hur en rättegång går till.
Användaren kan själv bestämma när, var och hur stor del av Rättegångsskolan hon eller han ska gå och kan förbereda sig för rättegången i lugn och ro i sitt hem.

Den främsta målgruppen är brottsoffer som kallats till rättegång men även vittnen och tilltalade kan ha god användning av produkten. Målsättningen är att målsägande ska känna sig lugnare och tryggare i samband med rättegången och på så sätt kunna koncentrera sig på att berätta vad de upplevt. En trygg målsägande lämnar en säkrare berättelse och Rättegångsskolan bidrar på så sätt till att öka rättsäkerheten. Rättegångsskolan kan också användas av skolelever eller andra som vill lära sig mer om rättsprocessen.

Rättegångsskolan finns på www.rattegangsskolan.se och på engelska på adressen www.courtintroduction.se. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, tel: 090-70 82 54


Samverkansgrupp för brottsofferarbete
Brottsoffermyndigheten arbetar kontinuerligt med att synliggöra och medvetandegöra brottsoffers problem och situation. Ett forum för aktiv samverkan är Samverkansgruppen för brottsofferarbete där myndigheter och ideella organisationer möts.

Gruppen består av representanter för:

Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum
Barnens rätt i samhället
Brottsofferjouren Sverige

Domstolsverket
Kronofogden
Nationellt centrum för kvinnofrid
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Rikspolisstyrelsen
Rädda Barnen
Sveriges advokatsamfund
Södersjukhusets Antivåldsgrupp
Stiftelsen Tryggare Sverige
Unizon
Åklagarmyndigheten

Samverkansgruppen träffas för möten två-tre gånger per år. Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03

Vittnesstöd, Ju2001/4716/KRIM
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter.
Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten genom att verka för att rekrytering och utbildning genomförs och genom att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten. Dessa uppgifter ska genomföras i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund och övriga ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet.

Organisationerna ska svara för den faktiska rekryteringen av vittnesstöd i så stor utsträckning som möjligt. Domstolsverket ska verka för att det finns praktiska förutsättningar för genomförandet av verksamheten. Avsikten är att domstolarna ska förmedla för vittnesstödsverksamheten relevant information om kommande förhandlingar och i största möjliga utsträckning tillhandahålla särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd. De bör dessutom i eller i samband med kallelser till förhandling informera om möjligheten till vittnesstöd.

Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten gav 2008 ut rapporten Vittnesstödsutvärdering med förslag till den fortsatta verksamheten.

Läs mer om vittnesstöd på vittnesstödsprojektets egna sidor! Kontakta handläggare Linnea Åberg, telefon: 090-70 82 78.
Senast uppdaterad:2016-10-12