Projekt och uppdrag

Brottsoffermyndigheten genomför flera olika projekt och uppdrag. En del av projekten är egna initiativ medan andra sker på uppdrag av regeringen. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Det senast tillkomna projektet presenteras först. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om något projekt.

Ersättningsguide

Brottsoffermyndigheten ska se över sin information om ersättning vid brott och erbjuda brottsoffer individualiserad information genom en ersättningsguide.

EStAR-projektet

Brottsoffermyndigheten deltar under år 2020 och 2021 i det EU-finansierade projektet EStAR – Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support. Syftet med projektet är att bidra till bättre stöd och bemötande av hatbrottsoffer i Europa.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla hur myndigheten tillämpar barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

Jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

För att öka kompetensen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till berörda aktörer, som socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar.

Vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter. Det övergripande ansvaret ligger hos Brottsoffermyndigheten som ska verka för att rekrytering och utbildning genomförs och för att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten.