Projekt och uppdrag

Här kan du läsa om de olika projekt som Brottsoffermyndigheten driver eller på andra sätt är involverad i. En del av projekten är Brottsoffermyndighetens egna initiativ, medan andra initierats på uppdrag av regeringen.
Observera att äldre projekt inte finns presenterade här. Läs mer om avslutade projekt och uppdrag på egen sida. De internationella projekten har också en egen sida, som du hittar under Internationellt i vänstermenyn.

Projekten presenteras i alfabetisk ordning.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten ska även ta fram en digital tjänst för kompletteringar av ansökan om brottsskadeersättning. Resultatet av åtgärderna ska redovisas senast den 22 februari 2021.
Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Sten-Håkan Sidebo, telefon: 090-70 82 15.

Informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning
Brottsoffermyndigheten har fått  i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Målgruppen för insatserna är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Materialet ska även vara användbart för särskolan.

Brottsoffermyndigheten ska även ta fram och sprida information till andra målgrupper som är berörda av den nya lagstiftningen. Det gäller till exempel det civila samhällets organisationer, rättsväsendet, socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården. Målgruppen föräldrar ska få information om lagstiftningen och hur de kan prata med sina barn om frågan. I genomförandet av uppdraget ska Brottsoffermyndigheten hämta in synpunkter från flera olika myndigheter och organisationer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020.

Brottsoffermyndigheten gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en nollmätning om den nya sexualbrottslagstiftningen bland unga i åldern 18-25 år. Undersökningen genomfördes i juli 2018. Ladda ned undersökningen.

Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj om den nya sexualbrottslagstiftningen och lanserade även webbplatsen frivilligtsex.se. Läs mer om kampanjen och resultaten av kampanjen i Brottsoffermyndighetens pressmeddelanden:
Kampanj för unga om frivilligt sex
Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Information som riktar sig till offer för terrorism
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att se över och utveckla myndighetens information som riktar sig till offer för terrorism. Den information som Brottsoffermyndigheten tar fram bör vara flerspråkig och innehålla information om den rätt till hjälp, stöd och skydd som offer för terrorism och deras familjemedlemmar har enligt brottsofferbestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv.
Informationen bör vara generell och lättillgänglig samt utgöra ett komplement till den information som andra aktörer med ansvar för offer för terrorism redan tillhandahåller. Informationen bör vara möjlig att anpassa till omständigheterna vid en särskild händelse och på så sätt bidra till att det finns uthållig information till offer för terrorism och deras familjemedlemmar samt till sådana aktörer som möter dessa personer efter en akut krishanteringsfas. För att informationen ska vara ändamålsenlig och relevant i alla delar bör uppdraget genomföras i samverkan med andra aktörer med ansvar för offer för terrorism. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.
Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), 2015-2018
Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har Brottsoffermyndigheten fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2015-2018. Det innebär att all verksamhet i myndigheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten har tänkt utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet där resultatet av det arbete som genomförts 2015-2017 beskrivs och analyseras.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2015. Kontaktperson är Caroline Nilsson, telefon: 090-70 82 78.

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

I betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) anges att det inte är ovanligt att ett barn som vistas i skyddat boende har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Ett sådant umgänge kan innebära risker ur ett säkerhetsperspektiv och få känslomässiga konsekvenser för barnet.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som t.ex. socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende. Samråd bör ske med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och berörda myndigheter. Brottsoffermyndigheten får 1 000 000 kronor under 2020 för ändamålet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 januari 2022.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Ny webbplats för brottsoffer
EU antog 2011 det så kallade brottsofferdirektivet med målet att det skulle vara genomfört i medlemsstaterna senast den 16 november 2015. En av brottsofferdirektivets viktigaste hörnpelare är att brottsoffer har rätt till information om brottmålsprocessen och om det stöd som de har rätt till. Under 2017 undersökte Brottsoffermyndigheten i ett regeringsuppdrag hur brottsoffer uppfattat den information som de fått under brottmålsprocessen. Resultatet visade att de haft svårt att ta till sig information och att de upplevt att de inte fick den information som de behövde vid det aktuella tillfället. I efterhand har det dock visat sig att de fått informationen, men i en standardiserad form.

Den information som i dag finns på rättsväsendets och Kronofogdens webbplatser är framför allt fokuserad på vilket stöd de olika myndigheterna erbjuder. Det gör att brottsoffret behöver kunskap om vilken organisation som ansvarar för olika delar av processen. Brottsoffermyndighetens webbplats har visserligen information till brottsoffer om hela brottmålsprocessen, men informationen är i dagsläget inte anpassad för olika brottstyper eller brottsoffergrupper.

Brottsoffermyndigheten beviljades under våren 2017 närmare 2 miljoner kr från EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en ny webbplats med behovsanpassad information för brottsoffer. Brottsoffer ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som de utsatts för, var i rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta. Ett mål med webbplatsen är att brottsoffer ska kunna få relevant och överskådlig information för varje del av processen. De kommer även att kunna hitta information om vilka organisationer som erbjuder stöd för brottsoffer på deras bostadsort.

Webbplatsen ska vara klar 2019.

Kontaktperson är Fredrik Selin, telefon: 090-70 82 58.

Rättegångsskolan.se
Många som blir kallade till rättegång är nervösa och oroliga inför huvudförhandlingen eftersom det ofta är deras första kontakt med en domstol. Brottsoffermyndigheten har därför på eget initiativ tagit fram en Rättegångsskola.

Rättegångsskolan är en utbildningsprodukt som, för att förstärka och underlätta lärandet, innehåller animationer, foton, korta filmsekvenser, berättarröst och texter. Dessutom innehåller den en längre film som visar hur en rättegång går till.
Användaren kan själv bestämma när, var och hur stor del av Rättegångsskolan hon eller han ska gå och kan förbereda sig för rättegången i lugn och ro i sitt hem.

Den främsta målgruppen är brottsoffer som kallats till rättegång men även vittnen och tilltalade kan ha god användning av produkten. Målsättningen är att målsägande ska känna sig lugnare och tryggare i samband med rättegången och på så sätt kunna koncentrera sig på att berätta vad de upplevt. En trygg målsägande lämnar en säkrare berättelse och Rättegångsskolan bidrar på så sätt till att öka rättssäkerheten. Rättegångsskolan kan också användas av skolelever eller andra som vill lära sig mer om rättsprocessen.

Rättegångsskolan finns på www.rattegangsskolan.se och på engelska på adressen www.courtintroduction.se. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54


Samverkansgrupp för brottsofferarbete
Brottsoffermyndigheten arbetar kontinuerligt med att synliggöra och medvetandegöra brottsoffers problem och situation. Ett forum för aktiv samverkan är Samverkansgruppen för brottsofferarbete där myndigheter och ideella organisationer möts.

Gruppen består av representanter för:

Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum
Barnens rätt i samhället
Brottsofferjouren Sverige

Domstolsverket
Kronofogden
Nationellt centrum för kvinnofrid
Polismyndigheten
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Rädda Barnen
Stödcentrum för unga brottsoffer/Stödcentrum för brottsutsatta

Sveriges advokatsamfund
Södersjukhusets Antivåldsgrupp
Stiftelsen Tryggare Sverige
Unizon
Åklagarmyndigheten

Samverkansgruppen träffas för möten två gånger per år. Brottsoffermyndighetens generaldirektör är ordförande i gruppen. Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03.

Vittnesstöd, Ju2001/4716/KRIM
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter.
Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten genom att verka för att rekrytering och utbildning genomförs och genom att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten. Dessa uppgifter ska genomföras i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund och övriga ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet.

Organisationerna ska svara för den faktiska rekryteringen av vittnesstöd i så stor utsträckning som möjligt. Domstolsverket ska verka för att det finns praktiska förutsättningar för genomförandet av verksamheten. Avsikten är att domstolarna ska förmedla för vittnesstödsverksamheten relevant information om kommande förhandlingar och i största möjliga utsträckning tillhandahålla särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd. De bör dessutom i eller i samband med kallelser till förhandling informera om möjligheten till vittnesstöd.

Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten gav 2008 ut rapporten Vittnesstödsutvärdering med förslag till den fortsatta verksamheten.

Läs mer om vittnesstöd på vittnesstödsprojektets egna sidor! Kontakta Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Den nya utbildningen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om vad det innebär att verka som vittnesstöd och nödvändiga kunskaper om rättsväsendet och rättsprocessen.

Förhoppningen med användningen av en centralt framtagen vittnesstödsutbildning är att den kommer att bidra till en mer hållbar finansiering av verksamheten och en större likvärdighet i kunskap hos landets vittnesstödjare. Formatet webbutbildning kommer att innebära ett mer flexibelt lärande som kan bredda gruppen av verksamma vittnesstöd.

Den webbaserade utbildningen ska tas fram i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Uppdraget ska redovisas den 30 april 2019.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2017.
Kontaktperson är Caroline Nilsson, telefon: 090-70 82 78.

Senast uppdaterad:2020-01-21