Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in i myndighetens verksamhet.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress är exempel på sådana uppgifter. Tidigare reglerades hanteringen av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL).

Den 25 maj 2018 ersattes PuL av dataskyddsförordningen (GDPR) som är gällande i hela EU. Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer och innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. Mer information om dataskyddsreformen finns på Datainspektionens webbplats.

 

Inkomna uppgifter och offentlighet
Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden och material som kommer in till myndigheten betraktas som allmänna handlingar och måste lämnas ut om någon begär det. Sekretess kan hindra att uppgifter lämnas ut.

 

Hos myndigheten gäller sekretess för uppgifter som är uppenbart integritetskänsliga, till exempel uppgifter i läkarintyg och patientjournaler, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon närstående till den personen lider betydande men om uppgiften röjs. Om en uppgift omfattas av sekretess kan handlingen i den delen inte lämnas ut.

 

Samma sekretess gäller även om Brottsoffermyndigheten får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessreglerad där enligt en sekretessbestämmelse till skydd för enskild. Detta kan till exempel gälla journalanteckningar som hämtats in från vårdgivare. Myndighetens beslut i ett ärende är alltid offentligt. 

 

Personuppgiftsansvar

Brottsoffermyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten behandlar i sin verksamhet. Uppgifterna sparas i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifter lämnas ut i enlighet med gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning.

 

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som Brottsoffermyndigheten behandlar om dig. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att invända mot hur Brottsoffermyndigheten behandlar dina personuppgifter. Du kan dessutom skicka in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

 

Dataskyddsombud
Enligt dataskyddsförordningen är myndigheter skyldiga att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha ingående kunskaper om dataskyddslagstiftningen och ombudets uppgift är bland annat att övervaka att regelverket följs och fungera som kontaktperson mot Datainspektionen. Brottsoffermyndighetens dataskyddsombud heter Ingela Ackemo. För att komma i kontakt med henne kan du höra av dig till oss via registrator@brottsoffermyndigheten.se eller ringa till växeln på telefonnummer 090-70 82 00.

 

Särskilt om personuppgifter på webbplatsen
På Brottsoffermyndighetens webbplats går det att anmäla sig till utbildningar och seminarier, beställa informationsmaterial och publikationer, prenumerera på information och nyhetsbrev, ansöka om brottsskadeersättning och om projektmedel från Brottsofferfonden. Dina personuppgifter kan behandlas av medarbetare hos oss som arbetar med elektronisk dokumenthantering, till exempel fördelas inkomna ärenden till våra handläggare.

 

Särskilt om behandling av personuppgifter i sociala medier
Det som skrivs i kommentarsfält eller via direktmeddelande i Brottsoffermyndighetens sociala medier blir allmän handling så lämna aldrig ut privat information. Brottsoffermyndigheten kommer att spara de personuppgifter som du uppger i kommunikation med myndigheten.

 

Särskilt om behandling av personuppgifter vid ansökan om arbete

I samband med att du söker jobb hos oss får vi dina personuppgifter vilka behandlas som en del av bedömningen av dina färdigheter och förmågor samt om du passar för den annonserade positionen. De personuppgifter som i huvudsak skickas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter, erfarenhet och kompetens. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i vår myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e GDPR). 

 

Särskilt om behandling av personuppgifter vid beställning av material via telefon
Genom beställning av blanketter och informationsmaterial via telesvar behandlar Brottsoffermyndigheten de personuppgifter som beställaren själv har lämnat, det vill säga namn och adress. Personuppgifterna används för att kunna administrera beställningen. Myndigheten behåller uppgifterna till dess att administrationen av leveransen är avslutad. Därefter raderas personuppgifterna.

 

Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd av samtycke vilket anses ha blivit lämnat samtidigt som beställaren lämnar sitt namn och adress.

 

Anmälan till arrangemang

När du anmäler dig till ett arrangemang samtycker du till:

·          att det angivna namnet, organisationen och orten finnas med på en deltagarförteckning som kommer att finnas tillgänglig i pappersform för deltagarna på arrangemanget.

·         att de angivna personuppgifterna behandlas och sparas elektroniskt.


Brottsoffermyndigheten kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part, uppgifterna lämnas bara ut om det krävs enligt lag. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information.

Senast uppdaterad:2019-06-05