Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2022

Brottsoffermyndigheten sammanställer varje år en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Porträttbild på Anders Alenskär

Generaldirektören har ordet om året som gått

När Brottsoffermyndigheten summerar 2022 är det ett år med goda resultat till nytta för brottsoffer inom samtliga verksamhetsområden.

Under året bidrog Brottsoffermyndigheten fortsatt till upprättelse för brottsutsatta genom statlig brottsskadeersättning samt information för förbättrat bemötande, stöd och skydd. Året innehöll även flera betydelsefulla nyheter på brottsofferområdet.

Högre ersättningar till brottsoffer

Under sommaren infördes förändringar i lagstiftningen om brottsskadeersättning. De får till följd att fler brottsoffer kan få skadestånd och att ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott höjs kraftigt. Det är viktiga lagändringar som stärker brottsutsattas rättigheter och deras känsla av upprättelse.

Skadestånd till brottsoffer prioriteras

I höstas trädde ytterligare en lagändring i kraft som innebär att skadestånd på grund av brott prioriteras högre vid löneutmätning. Denna angelägna ändring medför att fler brottsoffer snabbare kan få ersättning från gärningspersoner och att ett större antal gärningspersoner får ta ansvar för de skador som de har orsakat.

Informationsinsatser genom myndigheten

Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum samlar och sprider information, kunskap och forskningsresultat till andra myndigheter, ideella organisationer och brottsutsatta för att bidra till ett bättre bemötande, stöd och skydd för brottsoffer. Därutöver nås många av information om det stöd som olika verksamheter och organisationer erbjuder med hjälp av bidrag från Brottsofferfonden.

Det finns behov av ytterligare insatser

Myndigheten har tidigare konstaterat att stödet till brottsoffer ser olika ut i landet. Det behövs ökad kunskap om hur brottsoffer vill bli bemötta och vilken information de behöver.

I slutet av året stod det klart att Brottsoffermyndigheten får en stor budgetförstärkning från och med 2023. Det är en glädjande satsning som bland annat stärker myndighetens roll som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Under hösten beslutades även om höjda och utökade avgifter till Brottsofferfonden från februari 2023. Genom större intäkter kan fler och mer omfattande insatser och projekt fondfinansieras för att öka stödet till och kunskapen om brottsoffer.

De många förändringarna på brottsofferområdet är positiva och kommer på sikt att innebära att fler brottsutsatta får information om vilka rättigheter de har och var de kan få hjälp och stöd om de behöver. Brottsoffermyndigheten står nu ännu starkare i detta arbete.

Anders Alenskär
Brottsoffermyndighetens generaldirektör

Årsredovisningen 2022 i korthet:

  • Under året avgjorde Brottsoffermyndigheten över 10 000 ärenden om brottsskadeersättning. Summan av utbetald ersättning översteg 117 miljoner kronor, vilket var drygt tio procent högre än året före.
  • Den ersättning som i genomsnitt lämnades per bifallsärende var högre än de två föregående åren och den uppgick till cirka 27 000 kronor.
  • Den genomsnittliga handläggningstiden, 62 dagar, innebar en minskning av 12 dagar i förhållande till 2021.
  • Regressintäkterna ökade med 25 procent, från 39,9 till 49,6 miljoner kronor.
  • Sex nummer av Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev distribuerades till över 4 000 prenumeranter.
  • Brottsoffermyndigheten arrangerade under året 14 större utbildningstillfällen, varav majoriteten genomfördes som webbsändningar med olika teman. En klar majoritet av deltagarna uppgav att deras kunskap om det aktuella ämnet ökat.
  • Över 5 000 personer nåddes av olika utåtriktade insatser och myndighetens webbplatser hade 770 000 besökare. Webbplatserna som ger särskild information om sexualbrottslagstiftningen respektive barn och ungas rättigheter vid brott var särskilt besökta, de hade 35 000 respektive 23 000 fler besök än året före.
  • Över 450 externa artiklar publicerades om Brottsoffermyndigheten med en sammanlagd potentiell räckvidd på nästan 270 miljoner läsare.
  • Många nås även av information om det stöd som olika verksamheter och organisationer erbjuder med hjälp av bidrag från Brottsofferfonden. Fördelningen från fonden uppgick till mer än 46 miljoner kronor. Antalet ansökningar som beviljades bidrag har aldrig varit högre, 432 stycken. Av dessa avsåg en tredjedel informationsprojekt av olika slag.