Utredning föreslår höjd ersättning till brottsoffer

Förslagen har nu presenterats från den utredning som haft uppdraget att se över brottsoffers rätt till skadestånd och möjligheter till ersättning. Utredningen föreslår i flera fall fördubblingar i ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott.

I juli presenterades betänkandet från Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer. Den har haft regeringens uppdrag att utreda vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut ersättning.  

Utredningen föreslår generella höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott och i många fall handlar det om fördubblade nivåer. Vidare föreslås att det införs en ny form av ersättning för ideella skador för nära anhöriga till personer som dödats genom vissa allvarliga brott.

– Vi ser mycket positivt på utredningens förslag och att framöver få möjlighet att öka den ersättning som vi betalar ut till brottsoffer, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

För vissa typer av brott föreslås ytterligare höjningar, bland annat när det gäller våld i nära relation och sexualbrott mot barn.

– Det handlar om brott där synen på brottsligheten har skärpts och som innebär en mycket allvarlig integritetskränkning för de personer som utsätts. Höjda ersättningsnivåer signalerar ytterligare hur allvarligt samhället ser på brotten och vår förhoppning är att kompensationen bidrar till upprättelse för brottsoffren, säger Åsa Lundmark.

Utredningen föreslår också en utökning av rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap. Därutöver omfattar betänkandet förslag för att enklare kunna utmäta medel hos gärningspersoner för betalning av skadestånden till brottsoffren. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.