Tre nya regeringsuppdrag

Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om att fortsatt informera om sexualbrottslagstiftningen, att genomföra en informationsinsats mot näthat samt att följa upp funktionshinderspolitiken.

Fortsatta informationsinsatser om sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra fortsatta informationssatsningar om sexualbrottslagstiftningen. I uppdraget ingår att sprida det informations- och utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten har tagit fram inom ramen för sexualbrottsuppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2022.

Informationsinsats mot näthat

Brottsoffermyndigheten ska genomföra en informationsinsats mot näthat. Insatsen ska förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Den ska också bidra till att stödja personer som riskerar att utsättas för näthat.

Insatsen ska genomföras för personer som blir utsatta för näthat på grund av rasism, könsrelaterat hat, sexism och liknande former av fientlighet. Digitala kanaler ska utgöra basen för informationsinsatsen. 

Brottsoffermyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2022. 

Läs mer om uppdragen i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2021.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken under 2021–2031, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska årligen redovisa resultatet av uppföljningen i sin årsredovisning.

Läs mer om uppdraget i regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.