Tre nya regeringsuppdrag

Brottsoffermyndigheten ska genomföra tre nya regeringsuppdrag. I ett uppdrag ska myndigheten ta fram en ersättningsguide till brottsoffer. Ett annat handlar om hur myndigheten tillämpar barnkonventionen. Det tredje uppdraget är inriktat på att informera om den nya lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet.

En ersättningsguide till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda brottsoffer individualiserad information genom en ersättningsguide. Informationen ska kunna anpassas till det som gäller för just det brottsoffer som använder guiden i den mån det är möjligt. Det ska ske genom att brottsoffer gör olika val eller besvarar frågor.
Ersättningsguiden ska ge information om försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning. Det ska också finnas hänvisningar till de aktörer som hanterar de olika ersättningarna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

– Vår förhoppning är att guiden ska underlätta för brottsoffer att få den ersättning de har rätt till. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att ta reda på hur man begär ersättning och varifrån, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.

– Vårt mål är att ingen ska gå miste om ersättning på grund av att de inte vet vad de ska göra, fortsätter hon.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingår, tillsammans med flera andra myndigheter, i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla hur myndigheten tillämpar barnkonventionen. Utifrån analysen ska myndigheten identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Brottsoffermyndigheten ska vid behov få stöd från Barnombudsmannen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Information i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett i uppdrag till Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län att samordna myndighetsgemensamma insatser om de nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020. I samverkan med Brottsoffermyndigheten ska det nationella kompetensteamet ta fram information om den nya lagstiftningen och det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att göra en målgruppsanalys och att sedan ta fram och sprida information till barn och unga och deras anhöriga på lämpliga språk. Dessutom ska information tas fram och spridas till vuxna som i sitt yrke arbetar med barn och unga. Uppdraget ska slutredovisas den 23 juni 2023.