Fotograf: Malin Grönborg

Stöd till kvinnor som utsatts för våld

Projektet Stella fick bidrag från Brottsoffermyndigheten för att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relationer att återetablera sig i samhället. Projektet drivs av Röda korset, Kvinnojouren och Centrum för våld och har gjort skillnad för många kvinnor och deras barn.

- En av de största utmaningarna för våldsutsatta kvinnor när de ska återetablera sig i samhället efter uppbrott från våldsutövare är bristen på socialt nätverk. Det saknas idag resurser för att ge stöd efter att en kvinna lämnat förövaren eller kommer ut från skyddat boende. Bristen på stöd leder till att många återvänder till förövaren, vilket drabbar både kvinnan och deras barn. Stella-verksamheten vill fylla det tomrummet och ge kvinnorna ett socialt sammanhang, vänskapsrelationer och stärkt självförtroende, säger Trine Munkvold, projektledare Stella.

Fondbidrag för att stärka våldsutsatta kvinnor

Stella är en mentorsverksamhet för våldsutsatta kvinnor med syfte att bryta kvinnornas isolering genom att erbjuda dem socialt, emotionellt och praktiskt stöd i form av en mentors-volontär. Idén till Stella-projektet kommer från en modell om mentorskap som genomförts i Norge och som kunnat visa goda resultat. Våren 2021 beviljades Röda korset Umeåkretsen, Kvinnojouren och Centrum för våld bidrag från Brottsofferfonden för projektet, och har sedan dess beviljats medel ytterligare två gånger. Enligt Trine Munkvold har bidraget från Brottsofferfonden varit betydelsefullt för Stella-verksamheten i Umeå.

– Projektbidraget har bland annat gått till att utbilda volontärer och anordna sociala aktiviteter för deltagarna, säger hon.

Betydelsefull verksamhet för många

Volontärerna är kvinnor över 25 år som fått utbildning om våld i nära relationer. Våldsutsatta kvinnor matchas med en volontär där matchningen bland annat sker utifrån ålder och gemensamma intressen. Mentorskapet pågår under 9­–12 månader och de träffas ungefär två till fyra gånger i månaden. I val av aktiviteter är det kvinnans behov som styr och verksamheten bygger på frivillighet och vänskapsrelationer för både kvinnan och volontären. Både deltagare och mentorer i Stella vittnar om att projektet är väldigt värdefullt och att det gör skillnad.

- Kvinnorna berättar att de haft roligt och klarat av saker de inte trodde de skulle klara av tidigare. De har fått utmana sig själva, de har skrattat och gråtit och de har varit en del av en trygg och fin gemenskap med andra kvinnor i likande situation som dom själva, säger Trine Munkvold.

En långsiktig ambition med verksamheten är att hitta ett stadigvarande samarbete med Umeå kommun och därefter sprida samarbetsmodellen till andra kommuner i Sverige via andra lokala Rödakors-föreningar.