Över 7 miljoner kronor till ny utbildning i brottsofferkunskap och brottsofferguide på flera språk

Brottsoffermyndigheten får nära 4,2 miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en webbaserad grundutbildning i brottsofferkunskap. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och ideellt aktiva och ska öka kunskapsnivån om brottsoffers behov av stöd och hjälp vid en brottmålsprocess. Brottsoffermyndigheten beviljas också nästan 3,2 miljoner kronor av fonden för att översätta webbplatsen Brottsofferguiden till fler språk än svenska.

– Om du utsatts för brott har du rätt att få information om dina rättigheter och om rättsprocessen. Du ska även bemötas med respekt och ges ett professionellt stöd. De här satsningarna kommer både att öka kunskapen på området hos personer som möter brottsoffer och ge brottsutsatta som inte förstår svenska anpassad information i olika skeden av brottmålsprocessen, säger Anders Alenskär, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

EU:s brottsofferdirektiv anger att yrkesverksamma som möter brottsoffer ska få både en allmän och specialiserad utbildning på området. Direktivet anger också att brottsoffer har rätt till att få information om brottmålsprocessen, tillgång till stöd och skydd och att de ska behandlas på ett respektfullt, hänsynsfullt, individuellt, professionellt och icke-diskriminerande sätt.

– Genom de här projekten kommer en större grupp brottsoffer att få relevant information vid rätt tillfälle, och fler yrkesverksamma och aktiva inom ideella organisationer kommer att få en gemensam kunskapsbas. På så vis kan Sverige bättre uppfylla EU:s brottsofferdirektiv, förklarar Anders Alenskär.

Grundutbildning om brottsoffers behov

De webbutbildningar som finns i dag riktar sig antingen mot särskilda brottsoffergrupper eller särskilda ämnesområden. Målet med den nya webbaserade grundutbildningen är att ge personer som möter brottsoffer en bred och övergripande kunskap om alla brottsoffers behov före, under och efter en brottmålsprocess. Utbildningen riktar sig framför allt till yrkesverksamma inom rättsväsendets myndigheter och socialtjänsten och aktiva inom ideella stödorganisationer, men ska även kunna användas inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och övriga föreningslivet. Utbildningen ska också innehålla fördjupningsspår för prioriterade målgrupper.

– Behovet av en sådan här utbildning är stort, eftersom vi har sett att brottsutsatta riskerar att få olika information beroende på vilken myndighet eller organisation de kommer i kontakt med. De olika fördjupningsspåren ska också ge specialiserad kunskap för att bättre kunna anpassa bemötandet och stödet till olika brottsoffer, säger Ulf Hjerppe, chef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum vid Brottsoffermyndigheten.

Illustration av Brottsofferguidens webbplats

I projektet ska Brottsofferguiden översättas till fler språk än svenska.

Översättning av populär guide

Brottsofferguiden på svenska är resultatet av ett tidigare projekt som finansierats av Fonden för inre säkerhet. Webbplatsen togs fram för att ge brottsutsatta mer utvecklad och behovsanpassad information. På Brottsofferguiden kan brottsutsatta få information som är anpassad utifrån ålder, brott och vilket steg i brottmålsprocessen som är aktuellt. I en användarundersökning som genomfördes strax efter lanseringen år 2020 angav 80 procent av besökarna att de hittat den information som de behövde. I det beviljade projektet ska webbplatsen översättas till ett antal andra språk än svenska.

– Alla brottsoffer har rätt att få information om brottmålsprocessen och var de kan få stöd och hjälp. Genom att översätta Brottsofferguiden kommer fler brottsutsatta att få behovsanpassad information om brottmålsprocessen – från steget före en polisanmälan fram till efter domstolens dom, säger Fredrik Selin, projektledare för Brottsofferguiden.

Projekten ska redovisas hösten 2026.

För mer information, kontakta:

Ulf Hjerppe
Enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin
projektledare vid Brottsoffermyndigheten
090–70 82 58
fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer:

Om Webbaserad grundutbildning i brottsofferkunskap

Om Översättning av Brottsofferguiden

Medfinansieras av Europeiska Unionen

Projekten medfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet (ISF). Fonden ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet. Den ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

De beviljade projekten bidrar till att stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

EU-emblem och texten Medfinansieras av Europeiska Unionen