Nya uppdrag för Brottsoffermyndigheten

I de nya uppdragen från regeringen ingår bland annat att sprida information om hatbrott och brott på nätet. Myndigheten ska även ta fram och sprida information om barns rättigheter och våldsutsatthet samt genomföra utbildningsinsatser på området.

Brottsoffermyndigheten har fått flera nya uppdrag från regeringen i regleringsbrevet för 2024.

- Det är angeläget att alla brottsoffer får den information och det stöd de har rätt till. Det är många som inte får den information de behöver och vi är därför tacksamma att regeringen ger oss möjlighet att utveckla den informationen som ges till utsatta brottsoffergrupper, säger Anders Alenskär, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Information om hatbrott och näthat

Ett uppdrag handlar om att ta fram och sprida information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott. Uppdraget ska omfatta hatbrott oavsett motiv om det syftar till att kränka brottsoffers identitet. Arbetet ska bygga på tidigare genomförda insatser som haft fokus på personer som riskerar att utsättas för hatbrott med islamofobiska motiv. Utgångspunkten för uppdraget ska likt tidigare vara att fler ska polisanmäla händelser som kan vara hatbrott.

Inom ett annat uppdrag ska myndigheten utveckla informationsinsatser och kunskap om internet som brottsplats, om näthatets omfattning och mekanismer. Uppdraget ska även bidra till att förebygga våld i ungas nära relationer och minska utsattheten för sexuell exploatering i digitala miljöer. Myndigheten ska även följa upp vad informationsinsatser från tidigare uppdrag har inneburit för personer som utsatts för brott på nätet.   

Information om barns rättigheter och våldsutsatthet

Ytterligare ett uppdrag handlar om att ta fram material och sprida utbildnings- och informationsmaterial samt genomföra utbildningsinsatser som riktar sig till rättsväsendets aktörer i syfte att öka kunskapen om barnets rättigheter och barns våldsutsatthet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

 Till sist får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utveckla de avsnitt i Brottsofferguiden som innehåller information till de som utsatts för bedrägeri. Myndigheten ska bland annat utveckla webbplatsen med mer information om olika tillvägagångssätt för bedrägeri och mer specifik information riktad till juridiska personer.

Pågående uppdrag

Sedan tidigare har myndigheten bland annat fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige samt att föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten ska även ge förslag på en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

- Med mer kunskapsbaserade underlag går det att fatta välgrundade beslut om vilka insatser som behövs och vilka ändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att bättre möta brottsutsattas behov, säger Anders Alenskär, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Mer information: