Nästan 19 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar ut nästan 19 miljoner kronor till 140 projekt om brottsofferfrågor. Många projekt handlar om att nå ut till brottsoffer med information om olika stödinsatser som finns tillgängliga.

– Alla brottsoffer har rätt till stöd och hjälp och som utsatt är det viktigt att veta vart du kan vända dig om du utsätts för brott. Brottsofferfonden fortsätter därför att stödja brottsofferinriktade projekt som syftar till att sprida information till brottsoffer och öka kunskapen på området, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Digital marknadsföring och offentlig information

Brottsofferfonden fortsätter prioritera ansökningar som handlar om att civilsamhället ska nå ut till fler brottsoffer och på så vis bidra till att fler får stöd. Bland de 140 projekt som finansieras finns flera exempel på informationsinsatser till brottsoffer. Ett flertal brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer får därför bidrag för att ta fram annonser och annat material för att informera om sina verksamheter på offentliga platser och i digitala kanaler. Många organisationer beviljas medel för att digitalt synas på landets universitet och högskolor. Vissa projekt avser översättning av informationsmaterial eller information på internet. Bland språk som översättning önskas är samiska och ukrainska.

Insatser för olika brottsoffergrupper

För att nå fler grupper av brottsoffer får till exempel Hela Människan i Malmö finansiering för att sprida information om sin stödverksamhet som vänder sig till personer inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Organisationen Existera ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och får medel för att arrangera aktiviteter för dessa kvinnor.

Ett antal organisationer beviljas bidrag för att uppmärksamma hbtqi- och transpersoners rättigheter vid brott. Till exempel får Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL och RFSL Rådgivning Skåne finansiering för informationsinsatser om transpersoners rättigheter vid bland annat utsatthet av hatbrott.

Flamman socialt förebyggande centrum arbetar med barn och ungdomar i socioekonomisk utsatthet och beviljas medel för att förbättra sitt stöd till barn och unga utsatta för brott inom socioekonomiskt utsatta områden. Stockholms Tjejjour får finansiering för en vidareutbildning för sina volontärer om bland annat tjejers utsatthet i kriminella miljöer medan Brottsofferjouren Västernorrland får bidrag får sin årliga samverkanskonferens där årets tema är organiserad brottslighet ur ett brottsofferperspektiv.

Barnorganisationen ECPAT Sverige beviljas medel för att sprida information om vilket stöd de erbjuder till barn och unga. Organisationen beviljas medel för att utveckla tjänsterna Frågeplanket och ECPAT Vuxenstöd för att vuxna bättre ska kunna stötta barn som utsätts för sexuella övergrepp. Även Stiftelsen 1000 möjligheter får finansiering för att nå ut till unga om sin verksamhet Ellencentret dit unga som har erfarenhet av sex mot ersättning och sex som självskadebeteende kan vända sig.

Fyra projekt från offentliga verksamheter, främst kommuner, beviljas medel för att exempelvis sprida information till unga om våld i nära relationer samt anordna ett arrangemang för att sprida forskningsresultat från en studie om kvinnors upplevelse av samtalsstöd efter våldsutsatthet i en relation.

Medel till forskning om brottsoffer

Brottsofferfonden finansierar även pågående och nya forskningsprojekt. I vår får fem nya forskningsprojekt finansiering.

Projekten handlar om:

  • arbete med skyddat boende efter införandet av ny lagstiftning
  • utveckling av ett nytt behandlingsprogram med anonym psykoterapi för sexualbrottsutsatta
  • skolans strategier och socialtjänstens insatser för våld i ungas nära relationer
  • åklagares beslutsfattande i brottsutredningar om barnfridsbrott
  • behovet av professionell kunskap och förändrat stöd till brottsoffer utsatta för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se