Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. En ny skrift lyfter nu fram fall, som har lett till fällande domar, för att få fler att polisanmäla.

Förtroendevalda utsätts allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Mindre än hälften som har utsatts, väljer att rapportera till exempelvis säkerhetsansvarig i partiet och ännu färre väljer att polisanmäla. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gjort. Mot den bakgrunden ger Sveriges Kommuner och Regioner, Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten gemensamt ut skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld”.

– Om fler förtroendevalda polisanmäler hot, hat och våld ökar dels möjligheten att brotten utreds, dels att utredningar leder till åtal och fler fällande domar. En polisanmälan är också en förutsättning för att få ersättning efter ett brott, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Endast var femte polisanmäler

Det är främst till en säkerhetsansvarig inom partiet eller till någon annan inom den politiska församlingen som en förtroendevald väljer att rapportera upplevelser av hot, hat eller våld. Endast var femte av de utsatta gör en polisanmälan och det handlar i högre grad om våld, skadegörelse och stöld än om hot och trakasserier.

– Vi behöver göra upp med attityden att hot och hat är något som man ska behöva tåla i ett förtroendeuppdrag. Utsatthet bör alltid anmälas och kommuner och regioner måste också finnas där för att stödja den förtroendevalda så att det finns förutsättningar att verka i det demokratiska uppdraget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Polisanmälningar är viktiga

Skriften innehåller några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

– Förtroendevalda verkar främst låta bli att polisanmäla för att de inte tror att en anmälan kommer att leda till något. Vi vill genom skriften visa att varje anmälan har betydelse och synliggör utsattheten, säger Daniel Godman, nationell samordnare för grundläggande fri- och rättigheter vid Polismyndigheten.

I skriften finns råd till de förtroendevalda om polisanmälan och information om stöd till de förtroendevalda som har blivit utsatta i samband med sitt uppdrag.

Fakta:

Politikernas trygghetsundersökning 2017 visar att var fjärde förtroendevald i fullmäktige och riksdag utsattes för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag någon gång under 2016. Undersökningen visar också att var femte förtroendevald uppgett att de valt att censurera sig själva någon gång under 2016, andelen är högre bland kvinnor och unga förtroendevalda.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Königsson, handläggare vid Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se

Karin Wikman, kommunikatör vid Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 79
E-post: karin.wikman@brottsoffermyndigheten.se