En person som ger stöd via en chatt, bakom personen sitter en affisch med texten "Utsatt för brott? Chatta med oss". Personen som får stöd sitter på en säng och chattar.

Drygt 32 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Över hundra projekt får dela på drygt 32 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2021 års andra ansökningsomgång.
– Brottsoffer behöver få information om vilket stöd de kan få – oavsett vilka de är, var de bor eller vilka brott de varit utsatta för. Många av höstens projektbidrag går till organisationer som vill nå brottsutsatta i en rad olika miljöer och sammanhang, säger Anders Alenskär, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på ideella organisationer som genom att informera inom delvis nya områden och på nya arenor vill nå fram till olika grupper av brottsoffer. En del organisationer satsar framöver på att synas och verka mer i utsatta områden, andra på att informera om stöd till brottsoffer på träningsanläggningar och i lokaltrafik, eller ordna särskilda arrangemang för att uppmärksamma internationella dagar inom brottsofferområdet.  

Satsningar för att nå barn och unga

Flera beviljade projekt handlar om att stärka stödet till offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Några riktar sig också särskilt till barn och unga, exempelvis får Rädda Barnen bidrag för att utveckla och sprida sin stödchatt som riktar sig till unga hbtqi-personer. Även ECPAT Sverige ges stöd för att sprida information om Ditt ECPAT och ECPAT Hotline, tjänster där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller i verkligheten, och lämna tips på misstänkt barnsexhandel.

Brottsofferfonden har också beviljat utbildningsinsatser för att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp inom idrotten – ett område som uppmärksammats mycket den senaste tiden.
– Det är viktigt att de som är engagerade inom idrottsrörelsen får ökad kunskap på området, och också att brottsoffren får information om vilket stöd de kan få, säger Anders Alenskär.

Informationsinsatser och vittnesstöd

Ett flertal projektstöd till brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer går till att ta fram annonser, kampanjer och andra typer av informationsmaterial – för olika kanaler och på olika språk. Brottsofferfonden har också beviljat medel för verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Sverige, RFSL Stödmottagning och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Dessutom får flera verksamheter som erbjuder vittnesstöd på landets tingsrätter bidrag från Brottsofferfonden.

Medel till forskning

Brottsofferfonden finansierar även nya och pågående forskningsprojekt. Under hösten 2021 får fyra nya forskningsprojekt finansiering. Två projekt handlar om unga – dels hur unga på särskilda ungdomshem upplever våld i egna nära relationer, och hur deras våldsutsatthet förstås och tolkas i relation till annan social problematik; dels hur unga upplever och resonerar kring samtycke, och hur det påverkar deras sexuella villkor.

I det tredje projektet undersöks hur socialtjänsten kan utveckla sina utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar, och det fjärde projektet har fokus på vilken roll känslor spelar i utredares beslutsfattande i fall som rör våld i nära relation, och hur polisens samspel med brottsoffer påverkar. Fyra pågående forskningsprojekt får fortsättnings- och slutbidrag.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se