Brottsoffermyndigheten fördelar närmare 40 miljoner kronor från Brottsofferfonden

Omkring 150 verksamheter och organisationer får dela på nästan 40 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2023 års andra ansökningsomgång.

De projekt som får finansiering är bland annat ideella organisationer som vill nå olika brottsoffergrupper, till exempel barn och unga som utsatts för sexualbrott på nätet och personer med funktionsnedsättningar.  

Flertalet brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer får medel för att ta fram material för att annonsera och informera om sina verksamheter på offentliga platser och i digitala kanaler.  

Andra projekt som finansieras av Brottsofferfonden handlar om att översätta information till de brottsoffer som pratar andra språk än svenska. 

Flera organisationer får även möjlighet att med stöd från Brottsofferfonden uppmärksamma brottsoffer genom att anordna särskilda arrangemang, till exempel i samband med Internationella brottsofferdagen och Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning.

Utbildningsinsatser och vittnesstöd 

Bland de projekt som får finansiering från Brottsofferfonden finns också många utbildningar för volontärer och yrkesverksamma som möter brottsoffer. Brottsofferfonden beviljar även medel för verksamhetsstöd till bland annat RFSL Stödmottagning och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Flera verksamheter som erbjuder vittnesstöd vid landets tingsrätter och hovrätter får också bidrag från fonden.  

Tierps kommun får bidrag för att fortbilda kommunens socialsekreterare och familjebehandlare i en utbildning om krisstöd i samband med barnförhör. 

– Det är självklart att Brottsofferfonden fortsätter att stödja projekt som syftar till att sprida information och öka kunskapen om brottsoffer. Kommunerna har ett ansvar för att stödet till brottsutsatta invånare fungerar, därför är det angeläget för Brottsofferfonden att även stödja kommuner och offentliga verksamheter i deras utvecklingsarbete, säger Anders Alenskär, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten. 

Finansiering för att stärka stödet för barn och unga 

Flera beviljade projekt handlar om att stärka stödet för barn och unga som utsatts för brott. 

Maskrosbarn får exempelvis bidrag för att sprida information om sin verksamhet som stöttar barn och unga som blir utsatta för våld i hemmet. Ett annat exempel är ECPAT, som får medel från Brottsofferfonden för att vidareutveckla sin tjänst Frågeplanket dit barn och unga kan vända sig för att få svar på frågor om bland annat sexuell exploatering.   

Medel till forskning 

Brottsofferfonden finansierar även nya och pågående forskningsprojekt. Under hösten 2023 får tre nya forskningsprojekt finansiering. 

  • Våld i nära HBTQ+-relationer. 
  • Utveckla metoder för att i arbetet upptäcka våld i nära relation inom sjukvården. 
  • Barn som är utsatta för polyviktimisering.  

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se