Anders Alenskär är Brottsoffermyndighetens nya generaldirektör

Den 1 november 2021 tillträdde Anders Alenskär som ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Anders Alenskär har varit verksam som domare under 20 års tid och kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

– Jag har arbetat med rättstillämpning under många år och bär med mig olika erfarenheter som jag med all säkerhet kommer att få stor användning av i arbetet som generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Jag ser mycket fram emot att arbeta vidare med brottsofferfrågorna inom myndigheten och hoppas bidra till att brottsofferfrågorna får ett större utrymme i samhällsdebatten, säger Anders Alenskär.

Flera förändringar pågår på brottsofferområdet, bland annat införandet av det nya barnfridsbrottet och möjliga reformer efter förslag från den utredning som haft till uppdrag att se över brottsoffers rätt till ersättning. Anders Alenskär är angelägen om att Brottsoffermyndigheten ska fortsätta sitt goda arbete med att stärka de brottsutsattas rättigheter.

– Brottsoffermyndigheten fyller en viktig samhällsfunktion som förmedlare av brottsskadeersättning och ett nationellt kunskapscentrum som ger enskilda, professionella och ideella aktörer svar i olika brottsofferfrågor. Myndigheten behöver nå ut till ännu fler personer som har rätt till ersättning vid brott och som är i behov av hjälp för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det är av central betydelse att vi och andra samhällsaktörer bidrar till ökad rättstrygghet för personer som utsätts för brott och ger dem möjlighet till upprättelse, säger Anders Alenskär.