Om oss

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.
Brottsoffermyndigheten inrättades den 1 juli 1994 och är placerad i Umeå. Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra områden:

Brottsskadeersättning
Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring för skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den rätten kan finnas även om gärningsmannen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning.

Brottsofferfonden
Fondens medel delas ut till forskning och andra brottsofferinriktade projekt drivna i ideell, offentlig eller privat regi. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift på 800 kronor som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse. Årligen fördelas cirka 30 miljoner kronor ur fonden.

Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten ska samla och sprida information och forskningsresultat för att bidra till ett bättre bemötande och behandling av brottsoffer. Det sker bland annat genom informationsmaterial till andra myndigheter, ideella organisationer och brottsoffer. Brottsoffermyndigheten arrangerar också konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Regress
I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen av gärningspersonen. Myndighetens regressavdelning ansvarar för denna uppgift.
Senast uppdaterad:2016-02-04