Varför olika ersättningsbelopp?

Den som har blivit utsatt för brott kan få ekonomisk kompensation genom skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning. Det är olika regler som gäller för ersättningarna och därför kan beloppen kan variera.

Att du fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Det beror på att olika typer av ersättningar styrs av olika lagstiftningar.

Skillnader i lagstiftning

I vissa fall betalar Brottsoffermyndigheten ut ett annat belopp i brottsskadeersättning än det skadestånd som domstolen bestämt. Beloppet kan vara såväl högre som lägre och det beror på att det är olika regler som gäller för de olika ersättningarna.

Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen och rättslig praxis medan rätten till brottsskadeersättning i första hand regleras i brottsskadelagen. Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Gärningsperson och brottsoffer kan komma överens om skadeståndet

Om ett brottsoffer begär ett visst belopp i skadestånd från gärningspersonen och gärningspersonen går med på det, så dömer domstolen ut det beloppet utan att göra en egen prövning. Domstolen gör alltså ingen egen bedömning, så kallad sakprövning, av skadeståndets storlek. På så vis kan brottsoffret ibland få ett högre belopp i skadestånd än brottsoffret har rätt till enligt rättslig praxis.

De juridiska begrepp som brukar användas när gärningspersonen går med att på betala ett visst belopp är att personen medger eller vitsordar det aktuella beloppet.

Brottsoffermyndigheten prövar alltid vad som är en skälig ersättning

Brottsoffermyndigheten måste alltid pröva vad som är ett skäligt belopp när brottsskadeersättningen bestäms. Om skadeståndet inte prövats av domstolen kan Brottsoffermyndigheten komma fram till ett annat belopp i brottsskadeersättning än det som bestämts av domstolen.

Det är viktigt att komma ihåg att Brottsoffermyndigheten inte ändrar domstolens beslut om skadestånd utan kommer fram till ett annat belopp för brottsskadeersättning. Brottsoffret kan alltid kräva gärningspersonen på den överskjutande delen om skadeståndet är högre än brottsskadeersättningen.

När domstolen bedömer storleken på skadeståndet

Om gärningspersonen inte går med på att betala det skadestånd som brottsoffret begärt gör domstolen en egen bedömning av vilket skadestånd som ska betalas ut. Det kallas för att skadeståndet är sakprövat.

Ett skadestånd som är sakprövat kan ibland avvika från rättslig praxis. Det kan bero på att domstolen inte tagit hänsyn till de belopp som andra domstolar dömer ut för liknande brott eller skador.

Ibland blir brottsskadeersättningen högre än skadeståndet

Brottsoffermyndigheten får inte lämna ersättning för kränkning med ett lägre belopp än domstolen har beslutat om i en sakprövad dom om inte annat följer av brottsskadelagen. Om skadeståndet är lägre än vad som är praxis kan Brottsoffermyndigheten däremot betala ut ett högre belopp som stämmer överens med praxis. På så sätt medverkar myndigheten till att personer över hela landet som drabbats av likadana brott får lika hög ersättning.

Ibland kan det finnas särskilda förklaringar i domen från domstolen om varför skadeståndet är lägre eller högre än vad som är praxis. Då beslutar Brottsoffermyndigheten i regel att betala samma belopp i brottsskadeersättning som domstolen har dömt ut i skadestånd.

Brottsskadeersättningen kan också sänkas

Enligt brottsskadelagen ska ersättningen sänkas eller helt tas bort om brottsoffret varit provocerande eller på annat sätt ökat risken att själv bli skadad. Det kallas för jämkning. Det är inte lika vanligt att jämka skadestånd i domstol.

Olika bedömningar av läkningstid kan ge skilda belopp

I ett skadestånd ingår oftast ersättning för sveda och värk. Eftersom rättegången ibland hålls ganska kort tid efter brottstillfället måste domstolen göra en preliminär bedömning av hur lång läkningstiden kommer att bli och bestämma ersättningen för sveda och värk därefter. När ansökan om brottsskadeersättning kommer in till Brottsoffermyndigheten har det ofta gått längre tid och myndigheten kan då se hur lång läkningstiden faktiskt blev. Därför kan brottsskadeersättningen vara på ett annat belopp än det skadestånd som domstolen bestämt.

Du kan inte få någon ränta på brottsskadeersättningen

Enligt lagen går det inte att få någon ränta på utbetald brottsskadeersättning. Om du har fått ett utdömt skadestånd med ränta kan du fortsätta att kräva räntebeloppet av gärningspersonen.