Man framför dator med handen mot huvudet.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet om brottsskadeersättning kan du begära en omprövning. Däremot kan du inte överklaga beslutet till domstol enligt brottsskadelagen. Det innebär att Brottsoffermyndigheten är den första och enda instansen för frågor om brottsskadeersättning.

Vad är en omprövning?

En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten går igenom ärendet på nytt och ser över det tidigare beslutet. Om det finns någon ny utredning eller nya omständigheter tar myndigheten hänsyn till det också.

Om du skickar in en omprövning avgörs den alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet. Det innebär att omprövningen kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, chefen för Brottsskadeenheten, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning.

Vad händer efter en omprövning?

En omprövning kan leda till att Brottsoffermyndigheten ändrar beslutet eller  konstaterar att beslutet är riktigt. Brottsoffermyndigheten kan till exempel ändra ett beslut om det finns nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet är oriktigt. 

Kan ersättningen bli lägre efter en omprövning?

Nej, Brottsoffermyndigheten får inte ändra ett beslut så att det blir sämre för dig. Om du till exempel tidigare fått ersättning med ett visst belopp kan Brottsoffermyndigheten inte ändra beslutet så att du får mindre i ersättning. Du riskerar inte heller att förlora pengar om du tidigare fått avslag på din ansökan eller om du inte fick ut hela det beloppet som du ansökte om. 

Vem kan begära omprövning?

Det är bara du som ansökt om brottsskadeersättning eller någon som har företrätt den som ansökt, till exempel en vårdnadshavare, förvaltare eller god man eller ombud, som kan begära omprövning. De som är ombud, förvaltare och god man måste också kunna styrka att de har rätt att företräda den som ansökt. Om Brottsoffermyndigheten redan har fått en fullmakt eller andra handlingar som styrker detta behöver handlingarna inte skickas in på nytt.

När måste jag senast skicka in en begäran om omprövning?

Din begäran om omprövning ska normalt sett ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom tio år från den dagen då beslutet som du begär omprövning för fattades.

Så begär du omprövning

Det bästa är om du skickar in en begäran om omprövning som e-ansökan eller skriftligt via post. Brottsoffermyndigheten kan bara godta en begäran via e-post eller muntligt om det går att säkerställa att det är rätt person som begär omprövning.

Din begäran ska vara tydlig och fullständig när du skickar in den. Vill du skicka in nya handlingar eller informera om nya omständigheter bör du göra det tillsammans med din begäran.

Använd e-ansökan eller Brottsoffermyndighetens blankett när du begär omprövning.

När får jag besked om beslut?

Normalt sett avgör Brottsoffermyndigheten ärendet inom fyra månader, men det kan ta kortare eller längre tid. Det beror på vilken arbetsbelastning myndigheten har för tillfället, ärendets karaktär och vilken eventuell utredning som myndigheten behöver göra. När beslutet är fattat skickas det till dig eller din företrädare per post. Har du en digital brevlåda kommer beslutet att skickas till den.