Ordlista

Här finns en ordlista med förklaringar av vanliga begrepp som används under en brottmålsprocess.

För att hitta till det begrepp du letar efter använd snabblänkarna nedan:

A-E     F-H     I-L     M-Q     R-T     U-Z     Å-Ö

A

Advokat

En jurist som hjälper en klient i domstol och i andra kontakter med myndigheter eller som erbjuder rådgivning och andra juridiska tjänster. 

Anstalt

Ett annat ord för fängelse eller fängelseanstalt.

Ansvarsyrkande

Åklagarens begäran om att domstolen ska döma en misstänkt gärningsperson för det brott som åklagaren beskriver.

B

Bestrida

Att den tilltalade personen inte håller med om åklagarens begäran att domstolen ska döma hen för ett brott eller betala ett skadestånd. 

Bevisning

Bevisning är de spår och uppgifter som polisen samlar in under förundersökningen, alltså brottsutredningen, för att ta reda på vad som har hänt. Bevis kan vara bland annat uppgifter i ett förhör och fysiska spår på brottsplatsen.

Brott

En handling som är straffbar enligt lag.

Brottmål

När ett misstänkt brott ska hanteras i domstol kallas det för brottmål.

Brottsoffer

Den person som har utsatts för och skadats eller på annat sätt lidit skada av ett brott.

Brottsskadeersättning

En ersättning från staten som brottsoffer kan få via Brottsoffermyndigheten om det inte går att få ersättning genom skadestånd eller via försäkring.

Brottsutredning

Ett annat ord för förundersökning eller polisutredning.

D

Delgivningskvitto

Den som blir kallad till en rättegång får en blankett som ska undertecknas och skickas tillbaka till domstolen. Den fungerar som ett bevis på att kallelsen tagits emot.

Dom

De beslut som domstolen kommer fram till i målet.

Domstolar

De myndigheter som avgör olika rättsliga frågor kallas domstolar. Brottmål tas först upp i tingsrätt och kan sedan i vissa fall överklagas till hovrätt och i sista hand till Högsta domstolen.

F

Förundersökning

Förundersökning är det juridiska begreppet för en brottsutredning. Det kan även kallas för polisutredning. Det är polisen som genomför utredningen, ofta under ledning av en åklagare.

Förundersökningsbegränsning

Ett beslut av polis eller åklagare att inte utreda ett visst brott när en person misstänks eller nyligen dömts för flera andra brott och det aktuella brottet inte kommer att påverka straffet nämnvärt.

Förundersökningsledare

Förundersökningsledare kan vara antingen en polis eller en åklagare beroende på bland annat hur allvarligt brott det handlar om.

G

Gärningsperson

Den person som har begått ett brott.

Gärningspåstående

Ett annat ord för åklagarens ansvarsyrkande, alltså det åklagaren påstår att den misstänkta gärningspersonen har gjort.

H

Hinder mot förhandling

I inledningen av en rättegång kontrollerar rättens ordförande om det finns något hinder mot att genomföra förhandlingen. Ett hinder kan till exempel vara om någon person som ska höras under rättegången inte är närvarande eller kontaktbar.

Hovrätt

Den andra instansen av domstolar som handlägger brottmål. Ett brottmål prövas först i tingsrätt och om tingsrättens dom överklagas går målet vidare till hovrätten för ny prövning.

Huvudförhandling

Ett annat ord för rättegång. Det är ett muntligt sammanträde i en domstol som syftar till att avgöra målet.

Högsta domstolen

Den sista instansen av domstolar för brottmål. Om en dom från hovrätten överklagas kan Högsta domstolen under särskilda omständigheter ta upp målet till ny prövning.

I

Informationstavla

I domstolens entré finns en informationstavla där alla rättegångar som ska hållas under dagen finns angivna med bland annat målnummer och vilken sal rättegången ska hållas i.

J

Jurist

Ett samlingsnamn för alla som har tagit en examen inom juridik. En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och andra juridiska texter. Jurister kan jobba som till exempel domare, åklagare eller advokat och även på andra myndigheter eller på försäkringsbolag.

K

Kontaktförbud

Ett kontaktförbud innebär att den som hotar och trakasserar ett brottsoffer förbjuds att besöka, följa efter eller ta kontakt med brottsoffret. Det är Åklagarmyndigheten som beslutar om kontaktförbud.

Kronofogden

En myndighet som bland annat driver in skulder åt personer och företag.

Kränkning

Kränkning i rättslig mening är en typ av skada som inte är en kroppslig skada på ett brottsoffer eller en skada på en sak. Det är en skada som är ett angrepp mot ett brottsoffers integritet.

L

Laga kraft

När en dom från en domstol inte längre kan överklagas har den fått laga kraft. Det vanligaste är att det går att överklaga en dom i tre veckor. När en dom vunnit laga kraft kan den verkställas, det vill säga gärningspersonen kan börja avtjäna sitt straff och det går att kräva in ett eventuellt skadestånd.

M

Medhörning och medseende

Domstolen kan bestämma att den tilltalade personen ska följa ett förhör med dig som brottsoffer eller med ett vittne från en annan sal. Den tilltalade får då i stället följa förhöret antingen med ljud via högtalare (medhörning) eller med både ljud och bild via videoutrustning (medseende). Möjligheten finns till för att brottsoffer och vittnen ska våga berätta fritt i och med att den tilltalade inte befinner sig i samma rum under förhöret.

Medling

En form av möte där brottsoffer och gärningsperson möts för att tillsammans med en opartisk medlare tala om brottet.

Mened

Ett brott som kan bli aktuellt om någon som vittnar i en rättegång medvetet ljuger eller undanhåller information.

Målsägande

Brottsoffret, alltså den som har utsatts för eller lidit av skada av ett brott, kallas för målsägande under rättsprocessen.

Målsägandebiträde

En juridiskt utbildad person, oftast en advokat, som är ett stöd under rättsprocessen för den som utsatts för allvarligare brott. Målsägandebiträdet får betalt av staten.

N

Nämndeman

Nämndemännen dömer tillsammans med en juridiskt utbildad domare i brottmål. De nomineras till nämndemän av de politiska partierna och fungerar som komplement till juristdomaren.

O

Oaktsamhet

För att en handling ska vara ett brott krävs i de flesta fall att gärningspersonen har haft uppsåt, alltså en avsikt, med sitt handlande. Vid vissa brott räcker det med att gärningspersonen har varit oaktsam för att handlingen ska vara ett brott.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare är en advokat som utses för att hjälpa en person som är misstänkt för brott att föra sin talan i rättsprocessen.

P

Part

Åklagaren som väcker åtal och den misstänkta gärningspersonen som åtalet riktas mot är parter i ett brottmål. Även brottsoffret, alltså målsäganden, kan vara part i målet genom att begära skadestånd.

Personalia

Den tilltalades personliga omständigheter kallas med ett samlingsnamn för personalia i domstolarna. De brukar presenteras i slutet av en förhandling och det handlar främst om personens ekonomiska situation, tidigare brottslighet och hälsa.

Personskada

En fysisk eller psykisk skada på en person. Ersättning för personskada kan till exempel handla om ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som ett brottsoffer haft.

Polisanmälan

En anmälan till polisen om ett misstänkt brott. En anmälan kan göras på olika sätt, bland annat via besök på en polisstation eller per telefon.

Preskription

När ett brott inte längre kan få några rättsliga följder, till exempel straff och skadestånd.

Prövningstillstånd

Ett beslut i Högsta domstolen om att ta upp ett överklagat mål till ny prövning. Det är svårt att få det i Högsta domstolen. Ibland kan det också behövas prövningstillstånd för hovrätter.

Påföljd

Ett annat ord för straff. Förutom fängelse finns bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn, böter och överlämnande till vård. Det finns också särskilda påföljder för ungdomar.

R

Ren förmögenhetsskada

En skada som innebär att en ekonomisk förlust för någon, till exempel genom brotten förskingring eller bedrägeri.

Rådman

En jurist som arbetar som domare vid en tingsrätt brukar ha titeln rådman. Den som är chef för en tingsrätt är en juristdomare som brukar kallas för lagman.

Rättegång

Ett muntligt sammanträde i en domstol för att reda ut vad som har hänt vid ett brott och vad konsekvenserna ska bli.

Rätten

I ett brottmål i tingsrätten ingår en juristutbildad domare, som är ordförande, och tre politiskt utsedda nämndemän i rätten.

Rättspraxis

Domar i domstolar och myndigheter, särskilt i högre instanser, som kan fungera som vägledning för liknande mål framöver.

Rättsprocessen

Hela den process som behandlar ett misstänkt brott från polisanmälan till en dom som inte längre kan överklagas. Rättsprocessen hanteras av flera olika myndigheter och instanser, framför allt polis, åklagare och domstolar.

S

Sakframställningen

Sakframställningen är åklagarens presentation av vad den tilltalade påstås ha gjort. Eventuellt målsägandebiträde och försvarare får också presentera sin syn på händelseförloppet.

Sakskada

En skada på någon persons egendom, alltså på fysiska föremål.

Skadestånd

En form av ersättning som ett brottsoffer kan begära att få från gärningspersonen efter ett brott. Det är vanligtvis domstolen som dömer ut ett skadestånd i samband med rättegången om själva brottet.

Skadeståndsanspråk

Brottsoffrets begäran om att få skadestånd av gärningspersonen för skadorna som brottet orsakat.

Strafföreläggande

Åklagaren kan vid enklare brott, som den tilltalade erkänt, besluta om straff och skadestånd utan att det behöver blir någon rättegång.

Stödperson

En person som ett brottsoffer kan ta med sig till bland annat förhör hos polisen och rättegång i domstol som ett medmänskligt stöd. Det kan vara någon brottsoffret känner eller någon från till exempel socialtjänsten eller en stödorganisation. Stödpersoner får inte betalt av staten.

Sveda och värk

Sveda och värk är en form av skada som ett brottsoffer kan få ersättning för efter ett brott. Det handlar om ersättning för den akuta sjukdomstiden, alltså den tid som brottsoffret till exempel har haft smärtor till följd av skadan som brottet orsakat.

Säkerhetskontroll

På många domstolar finns en säkerhetskontroll som alla måste passera innan de kommer vidare in i själva byggnaden. Säkerhetskontrollerna är liknande de som finns på flygplatser och finns för att se till att domstolen ska vara en trygg miljö för alla som vistas där.

Särskild företrädare för barn

När ett barn har utsatts för brott av en förälder eller någon som står föräldern nära kan barnet få en särskild företrädare. Det är vanligtvis en juridiskt utbildad person, oftast någon från en advokatbyrå, som tar tillvara barnets rätt under rättsprocessen. En särskild företrädare ska vara särskilt lämpad för uppdraget. Företrädaren får betalt av staten.

T

Tilltalad

Den misstänkta gärningspersonen som är åtalad i målet.

Tingsrätt

Den första domstolen som kan ta upp brottmål till prövning. Om tingsrättens dom överklagas går målet vidare till hovrätt och därifrån kan ett mål under speciella omständigheter gå vidare till Högsta domstolen.

Tolk

Om ett brottsoffer behöver tolk under rättsprocessen, till exempel för ett annat språk eller för teckenspråk, har brottsoffret rätt till det och kan meddela det till polis, åklagare eller domstol. Det gäller alltså såväl vid förhör under polisutredningen som under rättegången i domstol.

U

Uppsåt

För att en handling ska vara ett brott krävs att gärningspersonen har haft uppsåt eller, i vissa fall, varit oaktsam. Uppsåt innebär att gärningspersonen har haft en avsikt med sitt handlande.

V

Verkställighet

När en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas ska besluten bli verklighet, till exempel genom att en dömd gärningsperson börjar avtjäna sitt straff och betalar utdömt skadestånd.

Vite

En sorts böter som den som inte följt ett beslut kan vara tvungen att betala, till exempel om någon inte dyker upp till en rättegång trots att hen har blivit kallad.

Vitsorda

Att en tilltalad vitsordar ett yrkat belopp på skadestånd innebär att hen tycker att beloppet i och för sig är skäligt för de aktuella skadorna ett brott har orsakat. Den tilltalade kan alltså förneka ansvar för brott och skadeståndsskyldighet, men samtidigt medge att beloppet skulle vara skäligt om hen ändå döms.

Vittnesed

Vittnen i en rättegång ska som huvudregel avlägga en ed som innebär att de lovar att tala sanning. Om ett vittne medvetet ljuger eller undanhåller information kan hen dömas för ett brott som kallas mened.

Vittnesstöd

I tingsrätter och hovrätter finns vanligtvis vittnesstöd som både vittnen och brottsoffer kan prata med. Vittnesstödet kan till exempelsvara på frågor om hur rättegången går till eller ge stöd och sällskap i väntan på att förhandlingen ska börja.

Y

Yrkande

Ett yrkande är en begäran om att ett visst beslut ska fattas Till exempel begär åklagaren att domstolen ska döma den tilltalade för brott när åtal väcks.

Å

Åklagare

En jurist som bland annat leder förundersökningar och representerar staten under rättegången i brottmål.

Åklagarkammare

En arbetsplats där åklagare har sina kontor kallas för åklagarkammare och det finns åklagarkammare på många orter i Sverige. Alla åklagarkammare i landet tillhör samma myndighet, Åklagarmyndigheten.

Åtal

En begäran av åklagaren, eller i vissa undantagsfall av en enskild person, att domstolen ska döma en misstänkt gärningsperson för ett eller flera brott.

Åtalsunderlåtelse

Ett beslut av en åklagare att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.

Ö

Överklagande

En begäran om att få en dom som har gått emot vad som yrkats prövad av en högre instans, till exempel att hovrätten gör en ny prövning av tingsrättens bedömning i ett mål.

Överläggning

Rättens diskussion efter en avslutad förhandling där juristdomaren tillsammans med nämndemännen kommer fram till hur domstolen ska döma i målet.