Modell för uppföljning av stöd och bemötande

I uppdraget till Brottsoffermyndigheten ingick även att lämna ett förslag på en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Syftet är att regelbundet ta fram en mer sammanhållen och uppdaterad bild av samhällets brottsofferstödjande arbete, så att alla aktörer får bättre förutsättningar att vidta relevanta, rättssäkra och effektiva insatser för de som drabbats av brott.

Vid uppföljning av stöd och bemötande behöver myndigheten använda flera olika metoder och tillvägagångssätt för att öka kunskapen av det flerdimensionella området. Förslaget på modell innefattar bland annat systematisk omvärldsbevakning, nationella brottsofferundersökningar samt fördjupade studier som ger mer detaljerad kunskap om stödet till specifika brottsoffer eller upplevelser av bemötande vid särskild brottsutsatthet. Kartläggningen av stöd till brottsoffer som presenteras i den aktuella rapporten utgör en grund för fortsatt uppföljning av stöd och bemötande.

Förslag på modell för uppföljning av stöd och bemötande:

Bild på förslag på modell med olika aktiviteter för att kontinuerligt kunna följa och öka kunskapen på området.

Förslaget baseras på olika aktiviteter som myndigheten anser är angelägnas att vidta för att ge en rättvis och uppdaterad bild av stöd och bemötande till brottsoffer. Exakt vilka aktiviteter och med vilken frekvens som de kan och bör genomföras behöver utredas närmare. Tillsammans med en kontinuerlig och systematisk omvärldsbevakning kan kunskapen på området successivt öka. Omvärldsbevakningen kan med fördel innehålla återrapportering från andra myndigheter och resultat från nya forskningsprojekt.