Illustration med olika grafiska bilder på bland annat människor, hus och pusselbitar.

Samhällets samlade stöd till brottsoffer

Både brottsoffer och närstående behöver kunna lita på att det alltid finns hjälp att få, oavsett vad som hänt, var de befinner sig eller bor. Brottsoffermyndigheten redovisar i den här rapporten resultatet av regeringsuppdraget att kartlägga samhällets samlade stöd till brottsoffer och att ge förslag på aktör som kan samordna stöd och insatser gentemot brottsoffer.

Alla som bor eller vistas i Sverige ska så långt det är möjligt skyddas från att utsättas för brott. Trots det anmäldes mer än 1,5 miljoner brott under 2023, och mörkertalet kan antas vara stort. En stor mängd samhällsaktörer erbjuder olika former av stöd, hjälp och skydd till brottsutsatta i Sverige. Det har däremot hittills saknats en samlad bild över det brottsofferstöd som finns runt om i landet. Ingen utpekad instans eller aktör har heller haft ansvar för att ha en överblick över eller för att samordna brottsofferarbetet såväl strategiskt som operativt.

I Brottsoffermyndighetens rapport beskrivs vilket stöd kommuner, myndigheter och andra aktörer ger till brottsutsatta, och vilka brister som finns runt om i landet. Rapporten innehåller också ett förslag på hur utvecklingen på området regelbundet ska kunna följas upp. I rapporten presenteras också ett förslag på en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Några av rapportens olika delar

 

Pressmeddelande
Kartläggning visar att stödet till brottsoffer brister
Stödet till brottsoffer uppvisar brister och är långt ifrån likvärdigt över hela landet. Bland annat erbjuder bara drygt hälften av Sveriges kommuner riktat stöd till alla brottsoffer. Det saknas även samordning mellan olika brottsofferstödjande aktörer. Det visar Brottsoffermyndighetens nya utredning, som också innehåller förslag på hur samordningsansvaret ska delas upp på tre olika nivåer och aktörer.