Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten fick år 2023 i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige i dag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten ska även överväga och föreslå en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten ta fram en plan för hur myndigheten kan utveckla rollen som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor samt vidta åtgärder i syfte att åstadkomma ett likvärdigt och kvalitativt stöd till brottsutsatta i hela landet.

Planen delredovisades för regeringen den 27 september 2023.

Uppdraget slutredovisades den 10 juni 2024. 

Rapporten tar bland annat upp följande:

  • Hur ser stödet till brottsoffer ut i Sverige i dag?
  • Hur kan en modell för regelbunden uppföljning av det samlade brottsofferstödet se ut?
  • Vilken aktör eller vilka aktörer bör föreslås att samordna stödet till brottsoffer?