Samordnande aktör för stöd och insatser gentemot brottsoffer

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att överväga och föreslå olika alternativa aktörer som på ett kostnadseffektivt sätt kan fungera som samordnande aktör när det gäller stöd och insatser gentemot brottsoffer. Myndigheten föreslår att samordningen av brottsofferarbetet delas upp på tre aktörer på en nationell, regional och lokal nivå, och de föreslagna aktörerna är Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna.

Hittills har det saknats en utpekad instans eller aktör med ansvar för att ha överblick över samt samordna brottsofferarbetet såväl strategiskt som operativt i Sverige. En modell för hur stöd och insatser gentemot brottsutsatta ska samordnas är nödvändig för att stöd till brottsoffer ska hålla en hög kvalitet och vara likvärdigt över landet.

För att få synpunkter på hur brottsofferarbetet kan samordnas i Sverige anordnande Brottsoffermyndigheten under uppdragstiden hearingar med relevanta aktörer på området. Vid hearingarna framkom att de flesta förordade att ansvaret för samordning bör delas upp mellan en strategisk nationell och operativ regional och lokal aktör. De aktörer som främst lyftes fram när det gäller ansvar för samordning var Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna.

Efter en genomgång av för- och nackdelar mellan olika samordningsmodeller presenterar Brottsoffermyndigheten i rapporten ett förslag till en modell.

Sammanfattning av förslaget på samordningsmodell

  • Förslaget innebär att samordningen av brottsofferarbetet delas upp på tre aktörer och på en nationell, regional och lokal nivå. Brottsoffermyndigheten föreslås få ansvar för att samordna brottsofferarbetet på nationell strategisk nivå, medan länsstyrelserna föreslås få ett samordningsansvar på regional nivå. Kommunerna föreslås vidare ansvara för den lokala operativa samordningen av brottsofferarbetet. 
  • I Brottsoffermyndighetens uppdrag som ansvarig aktör för den nationella strategiska samordningen föreslås att myndigheten ska fortsätta att kartlägga, analysera och följa upp brottsofferområdet och utveckla och utvidga myndighetens Kunskapscentrum. Dessutom föreslås att myndigheten ges i uppdrag att ta fram utbildningsmaterial och effektiva metoder för att samordna stödet till brottsutsatta och att sprida resultaten till de verksamheter på nationell, regional och lokal nivå som arbetar direkt med offren. Myndigheten bör även etablera och ansvara för ett nationellt nätverk för brottsoffersamverkan med centrala samhällsaktörer. 
  • Som ansvarig aktör på regional nivå föreslås att länsstyrelserna ska utveckla den regionala samordningen av stödet till kommunerna i det brottsofferstödjande arbetet. 
  • Kommunerna föreslås få ett tydligare uppdrag att ansvara för samordningen av det operativa brottsofferstödjande arbetet inom respektive kommun. 
  • Uppdragen till de tre aktörerna bör utredas vidare av regeringen. Utredningen bör svara på hur samordningsansvaret närmare ska regleras genom lagstiftning.