Forskning om brottsofferfrågor

I de här filmerna får du en inblick i forskning om olika brottsofferfrågor. Filmerna är en del i Brottsoffermyndighetens arbete med att sprida forskningsresultat.

Att förhöra barn som utsatts för brott

Oavsett ålder har barn rätt att få upprättelse om de har utsatts för brott. Barn ska få rätt att komma till tals på det sätt som de behöver, men det är inte helt enkelt att säkerställa det under en förhörssituation, som skiljer sig mycket från ett vanligt samtal. Professor Sara Landström har i sin forskning märkt att det finns brister i hur barnförhör genomförs idag. 

12

Att möta våldsutsatta unga män

Hur förstår och hanterar yrkesverksamma personer män som utsatts för våld? På vilket sätt påverkar föreställningar om män och manlighet, och om offer och sårbarhet, hur män bemöts? Mikael Skillmark, universitetslektor i socialt arbete vid Jönköping University, har tittat närmare på brottsofferfrågan ur ett genusperspektiv och särskilt fokuserat på mäns våldsutsatthet.

10:49

Våld i syskonrelationer

Vi behöver tala om att våld förekommer i syskonrelationer och uppmärksamma de personer som utsätts för syskonvåld. Det beskriver Veronika Burcar Alm, docent i sociologi vid Lunds universitet, i den här filmen.

8:47

Våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om i filmen.

7:35

Att minnas och berätta om brott

Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I den här filmen berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.

6:48

Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn

Vilken roll spelar omgivningen, till exempel släkt, vänner och kollegor, för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Det utvecklar Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet, i filmen.

7:07

Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, har i sin forskning visat att det våld i nära relation som anmäls i glesbygd har pågått under längre tid än i storstad och de som anmäler i glesbygd har utsatts fler gånger. Hon presenterar några av resultaten i den här filmen.

5:26

Makt och kontroll i nära relationer

Hör professor Evan Stark berätta om kontrollerande beteenden och hur det påverkar kvinnor som utsätts. Evan Stark intervjuades i samband med Brottsoffermyndighetens forskarkonferens 2018.

6:56