Våld i samkönade parrelationer – en svensk kartläggning

Syftet är att göra en första svensk kartläggning över förekomsten av våld i samkönade parrelationer med fokus på frågorna: I vilken mån överensstämmer förekomsten av våld i samkönade parrelationer i Sverige med internationella studier? Vilken typ av våld sker i dessa relationer? Vart vänder sig homosexuella som utsatts för partnervåld för att få hjälp och stöd?

Studien bygger på en enkätundersökning bland RFSL:s medlemmar. 4 977 enkäter skickades ut, varav 2 013 besvarades.