Utlandsanställdas erfarenheter av kriminalitet och utsatthet i Öst- och Centraleuropa

Syftet är att, utifrån en sociologisk ansats, identifiera, beskriva och tolka erfarenheter av brottslighet och farlighet hos svenska utlandsanställda i Polen och Tjeckien.

Studien bygger på 25 intervjuer med svenskar som arbetar i Polen samt några intervjuer med svenskar som jobbar i Tjeckien och andra länder i Öst- och Centraleuropa. De intervjuades beskrivningar av sina erfarenheter av säkerhet, risk och brott samt deras strategier och varningar analyseras och tolkas.