Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka kunskapen om svenska brottmålsdomstolar och deras roll i att garantera rättssäkerheten för offer i ett mångkulturellt samhälle. Projektet har också haft som mål att ta fram kunskap som kan hjälpa till i arbetet med att säkerställa förtroende för rättssystemet samt säkerställa rättigheter för offer från alla kulturella grupper i samhället.

Möten mellan romers rättspraxis, nationella minoritetsrättigheter och brottmålsdomstolar har varit utgångspunkt för undersökningen, utifrån frågeställningarna: Hur förstår svenska brottmålsdomstolar romer som offer? Hur hanteras distinktionen mellan gruppen och individer av domstolarna, och vilka följder får detta för romska offer? I projektet har domstolshandlingar analyserats. När det gäller att undersöka möten mellan romers rättspraxis, nationella minoritetsrättigheter och brottmålsdomstolar har forskaren kommit fram till att romers kultur och rättspraxis utsätts för en ”juridisk tystnad” i domstolen, som orsakas av strukturella barriärer. I frågan om hur svenska brottmålsdomstolar förstår romer som offer och vilka följder detta får för romska offer visar projektet att det är svårt bli ansedd som både ett offer och som en aktiv aktör. Det kräver att offret tar avstånd från egen kultur och använder narrativet som ett ”offer för kultur”.

Målet om att ta fram kunskap som kan bidra till att säkerställa förtroende för rättssystemet och rättigheter för offer från alla kulturella grupper i samhället är behandlat utifrån perspektivet om en minoritetssensitiv domstol. Resultaten visar att det är svårt att undvika strukturella hinder innan ramarna för en ordinär domstol. För att övervinna dessa barriärer för rättigheter för offer från alla grupper i samhället rekommenderas införandet av en oavhängig formaliserad institution för reparativ rättvisa efter norsk modell, men som utformas och arbetar i samarbete med minoritetsgrupper.