Psykologiska aspekter på polisers och åklagares bemötande av brottsoffer. Effekter av tidspress och kunskapsnivå på perspektivtagande och empati

Syftet är att göra en kartläggning av polisers och åklagares uppfattning kring frågor som rör brottsoffers psykologiska reaktioner, att undersöka den påverkan som tidspress och kunskapsnivå har på polisers förmåga att sätta sig in i brottsoffers perspektiv och göra korrekta bedömningar av brottsoffers beteende; samt att använda projektets resultat för riktlinjer som kan underlätta ett välanpassat bemötande av brottsoffer.

Projektets första fas utgjordes av en enkätstudie av polisers och åklagares uppfattningar kring brottsoffers beteenden och reaktioner. 211 poliser och 190 åklagare svarade på enkäten. I den andra fasen gjordes en experimentell studie för att studera faktorer som kan väntas påverka förmågan till förståelse för ett brottsoffers reaktioner och ett bemötande anpassat till dessa reaktioner. Sammanlagt 189 aspiranter på polisutbildningen vid Växjö universitet deltog i den studien.