Förekomst av våld hos kvinnor med svåra premenstruella besvär

Det primära syftet med denna studie är att undersöka förekomst av pågående/tidigare fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld hos kvinnor med svåra premenstruella besvär i jämförelse med friska kontroller och i jämförelse med andra gynekologiska patienter. Sekundära syften är att relatera förekomst av våld hos PMDD-patienter till biokemiska markörer för kronisk stress och att relatera förekomst av våld hos PMSS-patienter till förekomst av tidigare psykiatrisk sjuklighet.

Kvinnor med svåra premenstruella besvär rekryterades till studien och jämfördes med två kontrollgrupper: 1) friska kvinnor som ej sökt gynekolog och 2) kvinnor som söker för akuta gynekologiska besvär. Deltagarna rekryterades vid tre kvinnokliniker: Umeå universitetssjukhus, länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Den svenska versionen av ”Abuse Assessment Screen” användes för bestämning av våld i nära relation, förekomst av psykiatrisk sjuklighet utvärderades med en strukturerad psykiatrisk intervju, Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), och kronisk stress testades genom insamling av dygnskurva för kortisolutsöndring samt ett lågdos dexametasontest.