Fångad i flykten: Erfarenheter av våld bland afrikanska invandrarkvinnor i Sverige

Projektets syfte är att studera förekomst och former av mäns våld mot kvinnor mot olika kategorier av afrikanska invandrarkvinnor i Sverige.

Inom ramen för projektet intervjuades afrikanska kvinnor som migrerat till Sverige. Gruppen kvinnor som intervjuades var heterogena på så vis att hur de migrerat till Sverige såg olika ut. De hade också olika kulturella bakgrunder samt erfarenheter av våld, prostitution och människohandel. Studien visade att kvinnorna hade behov av stöd från manliga familjemedlemmar eller bekanta under migrationsprocessen, vilket i slutändan kunde leda till våld. De här erfarenheterna fanns särskilt i gruppen papperslösa. De papperslösa kvinnorna var också mest sårbara då de inte kunde komma ifrån våldet, på grund av rädsla att bli rapporterad till polisen och bli avslöjad som illegal migrant. Flera av kvinnorna tvingades att leva med våld under så lång tid som två år innan de kunde söka svenskt uppehållstillstånd.