Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld

Syftet med studien har varit att ta fram kunskap om vuxna mäns erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld i barndomen eller i vuxen ålder samt att undersöka hur dessa erfarenheter påverkar männens hälsa och vardagsliv.

I projektet har individuella djupintervjuer genomförts med tio män, som tillfrågats om sina upplevelser av att ha utsatts för sexuellt våld i ett livstidsperspektiv. Studiens fenomenologiska ansats har fäst vikt vid att kroppen är ständigt närvarande i alla erfarenheter. Deltagarna i studien beskrev övergreppen som utövats av manliga förövare som särskilt skrämmande och hotande. Erfarenheten av en sådan maktutövning finns inskriven i kroppsminnet och upplevdes många gånger under hela livet. Detta skadade den utsattes egen känsla av makt och kontroll samt utmanande deras uppfattningar om sig själv.

Deltagarna beskrev hur de förlorade sig i förvirrande begreppsbildningar, motstridiga idéer och känslor relaterat till övergreppen, men också förlorade sin känsla av att kunna försvara sig. För att förstå och hantera detta var deltagarna tvungna att konfronteras med sin maskulina identitet. Männen berättade hur de både engagerade sig i traditionella föreställningar om maskulinitet och hur de motsatte sig attribut relaterat till maskulina ideal.

Hjälp till de utsatta männen att identifiera sitt motstånd mot övergreppen samt att se den roll som maskulinitet spelar i hur de tolkar övergreppen har gjort det möjligt för dem att förstå sina erfarenheter och få bättre kontroll över händelsen, vilket i sin tur förbättrar deras välbefinnande.