Betydelsen av tidig diagnostik och behandling av brottsoffer

Det övergripande syftet är att söka efter och formulera kriterier för att på ett tidigt stadium identifiera brottsoffer som utsatts för grovt våld, och är i riskzonen för att utveckla PTSD eller andra psykiska störningar.

För att undersöka hur det psykiska måendet förändrades över tid följdes vuxna brottsoffer under en tvåårsperiod efter brottet. Brottsoffren som inkluderades i projektet hade utsatts för grov fysisk misshandel, sexualbrott eller grovt rån av en tidigare okänd gärningsperson. Totalt 91 brottsoffer i åldern 18-65 år deltog, indelade i en behandlingsgrupp och en jämförelsegrupp.