Åklagares hantering av misstänkta brott mot barn

Målsättningen är att utifrån åklagares egna erfarenheter arbeta fram förslag på hur åklagarnas roll kan förändras och kunskaper förbättras för att bättre tillvarata de rättigheter som ett barn (0-6 år) som misstänks ha utsatts för ett brott ska ha.

I projektet har lagstiftning, förarbeten, olika dokument från Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, statistik samt litteratur studerats. En enkät har besvarats av sammanlagt 68 åklagare vid samtliga 35 allmänna åklagarkamrar i Sverige. Dessutom hölls ett rundabordssamtal, med representanter från Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg samt åklagare och poliser som arbetar med utredningar angående vålds- och sexualbrott mot barn, med syfte att få ytterligare information om specifika frågeställningar i studien.

I rapporten presenteras studiens resultat samt Barnombudsmannens förslag och ställningstaganden.