En kvinna och två män har ett möte.

Redovisa forskningsprojekt

Du ska skicka in en slutredovisning till Brottsoffermyndigheten när forskningsprojektet är avslutat.

Fortsättningsbidrag

Vid fleråriga forskningsprojekt redovisar du föregående projektår samtidigt som du skickar in en ny ansökan. Du behöver alltså inte göra en separat redovisning.

Slutredovisning

Slutredovisningen ska innehålla:

1. Projektets ursprungliga syfte, frågeställningar, genomförande och metod samt eventuella ändringar under projekttiden.

2. En ekonomisk redovisning över samtliga projektår.

3. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten.

4. Eventuell publicering av projektresultaten, till exempel artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Bifoga även publicerade arbeten.

Du slutredovisar projektet genom att fylla i nedanstående blankett.

Skicka slutredovisningen och eventuella bilagor till

Skicka en undertecknad version av blanketten och en ekonomisk redovisning undertecknad av ekonomiansvarig via post till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå