En kvinna och två män har ett möte.

Genomför projektet

När ni har beviljats medel från Brottsofferfonden finns det några saker som är viktiga att tänka på under projekttiden.

Ni får bara använda projektmedlen till de kostnader som finns i ansökan och kontraktet. Medlen kan inte heller användas till kostnader som uppkom innan beslutet om medel offentliggjordes av Brottsoffermyndigheten.

Den aktuella styrelsen är ytterst ansvarig för projektet om det drivs av en organisation inom civilsamhället.

Ange alltid att ni har fått projektbidrag från Brottsofferfonden om ni tar fram trycksaker eller informerar om projektet på annat sätt. Ni får däremot inte använda Brottsoffermyndighetens logotyp utan att myndigheten har godkänt det.

Dokumentera projektet

Det är viktigt att ni löpande samlar in och dokumenterar uppgifter under projekttiden eftersom uppgifterna behövs när ni ska redovisa projektet.

Till exempel ska ni samla in:

  • kvitton, fakturor och andra ekonomiska dokument

  • inbjudningar, utbildningsprogram och framtaget informationsmaterial

  • antalet deltagare i olika aktiviteter och antal exemplar av framtaget informationsmaterial

  • enkäter och utvärderingar om projektet

  • information om hur projektet har spridits, till exempel vid seminarier, genom artiklar i tidningar eller hur tryckt material har distribuerats.

För att underlätta den ekonomiska redovisningen är det bra att hålla projektmedlen avskilda i verksamhetens grundbokföring och sätta in projektmedlen på ett särskilt projektkonto.

Ta alltid kontakt i de här fallen

Ta alltid kontakt med Brottsoffermyndigheten om:

  • ni önskar justera budgetposter eller använda beviljade medel för andra kostnader än de som ni angett i ansökan och kontraktet

  • ni inte kommer att slutföra projektet

  • ni behöver förlänga projekttiden

  • ni ska betala tillbaka medel.