Så här fyller du i ansökningsformuläret

Läs igenom anvisningarna innan du fyller i ansökan. Om du söker via webben behöver du en e-legitimation.

Huvudsökande

Huvudsökande är den som är ansvarig för projektet och för rapportering till Brottsofferfonden. Huvudsökande i en ansökan om forskningsbidrag måste ha avlagt doktorsexamen senast vid tiden för sista ansökningsdag. När det gäller doktorandprojekt ska en disputerad forskare stå som ansvarig för projektet. Den angivna postadressen ska vara till organisationen.

Medsökande

Medsökande kan vara forskare som är aktiva i projektet, till exempel doktorander, samt andra samarbetspartner.

Projektet

Det ska framgå av projektets titel vad projektet går ut på. Projekttiteln ska formuleras så att även personer utanför ämnesområdet kan bilda sig en uppfattning om innehållet. Projekttiteln ska skrivas på svenska.

Projektets organisation är den institution eller enhet vid universitetet, högskolan, forskningsinstitutet eller myndigheten med forskningsuppdrag i Sverige där projektet ska bedrivas.

Bidragsförvaltare

Bidragsförvaltare är den institution eller enhet vid universitetet, högskolan, forskningsinstitutet eller myndigheten med forskningsuppdrag i Sverige som är ansvarig för att administrera projektets ekonomi.

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och vara populärvetenskaplig. Den får högst omfatta 2000 tecken inklusive blanksteg.

Projektbeskrivning

Bifoga en fullständig projektbeskrivning till ansökan. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska med 12 punkters typsnitt och enkelt radavstånd. Den får omfatta högst 10 sidor med referenser, men utan bilagor.

Projektbeskrivningen bör innehålla nedanstående punkter och följa dispositionen.

 • Problemområde och teoretiska utgångspunkter

 • Övergripande syfte och specifika frågeställningar

 • Anknytning till tidigare forskning

 • Metodöverväganden

 • Projektets upplägg, material/data och genomförande

 • Etiska överväganden

 • Eventuella samarbeten/kopplingar till andra forskningsprojekt

 • Tidsplan och redovisning av resultat

 • Projektets vetenskapliga och praktiska betydelse för framtida brottsofferarbete

 • Budget med motiveringar

 • Övrigt, till exempel enkäter, utlåtanden och etikgranskningsprotokoll.

Budget

Redovisa projektets budget för det aktuella projektåret. Om du söker medel för flera år ska du bifoga budgeten för samtliga år. Separera kostnader för löner, sociala avgifter, övriga projektkostnader och förvaltnings- och lokalkostnadspåslag och redovisa dem årsvis. Det går inte att få medel för inköp av datorer eller annan kontorsutrustning.

Det finns möjlighet att söka medel för utlandsresor för internationell samverkan eller för att presentera projektet på internationella konferenser. Specificera vilka resor som det handlar om och motivera dem i projektbeskrivningen.

Ange övriga kostnader för mindre konsultinsatser, litteratursökningar och datakostnader. Externa kostnader för större datainsamlingar eller databearbetningar ska styrkas med kostnadsförslag. Redovisa också eventuella kostnader för vetenskaplig publicering samt kostnader för att förmedla kunskap utanför vetenskapssamhället.

Brottsofferfonden finansierar förvaltnings- och lokalkostnadspåslag upp till högst 35 procent. Sökanden ansvarar för att kontrollera och ange vilket påslag som gäller och räkna med det i budgeten.

Fonden stödjer i normalfallet forskningsprojekt med maximalt 1 200 000 kronor per projektår. Maxbeloppet gäller från och med ansökningsomgången hösten 2024 och gäller för ansökningar om nya forskningsprojekt. För ansökningar om fortsättningsbidrag gäller det tidigare maxbeloppet om 800 000 kronor per projektår. 

Övrig finansiering

Om du även söker medel från annat håll ska du ange uppgifter om finansiär, sökt belopp, när besked om bidrag väntas alternativt beviljat bidrag. Informera Brottsoffermyndigheten om du blivit beviljad medel efter det att du lämnat in din ansökan till Brottsofferfonden. 

Redovisning och uppföljning av projektet

Beskriv hur projektresultaten kommer att redovisas och följas upp. Det kan till exempel vara genom artiklar, avhandling, antologi, konferensbidrag och rapporter.

Övriga upplysningar

Ange till exempel om huvudsökande leder andra projekt och om det genomförts förstudier.

Förteckning över bilagor

Följande bilagor ska bifogas:

 • Projektbeskrivning

 • Budget

 • CV för huvudsökande

 • CV för medsökande

 • Eventuella andra bilagor, till exempel referenser, enkäter, utlåtanden och etikgranskningsprotokoll

Om du ansöker om fortsättningsbidrag ska du bifoga en redovisning av föregående projektår och en plan för kommande projektår.