En person som ger stöd via en chatt, bakom personen sitter en affisch med texten "Utsatt för brott? Chatta med oss". Personen som får stöd sitter på en säng och chattar.

Brottsofferinriktade projekt

Civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan söka projektmedel från Brottsofferfonden. Projektets övergripande mål ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Exempel på brottsofferinriktade projekt

 • Utbildningar för personer som är aktiva i civilsamhällets organisationer.

 • Temadagar eller seminarier för yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer.

 • Informationsmaterial som är riktat till brottsoffer eller till dem som möter brottsoffer.

 • Projekt som kompletterar och utvecklar en ordinarie verksamhet. Det kan till exempel handla om nya metoder för stöd till brottsoffer.

Exempel på projekt som inte kan få medel

 • Projekt som syftar till att förebygga brott.

 • Projekt som fokuserar på allmän samhällsinformation eller integration.

 • Utbildningar för enskilda personer, till exempel universitetsstudier.

 • Inköp av inventarier eller utrustning som har en längre livslängd än projekttiden.

 • Stipendier och studieresor.

Vilka kan söka bidrag?

Civilsamhällets organisationer, offentliga verksamheter samt privata verksamheter som helt eller delvis arbetar med brottsofferfrågor.

Vilka villkor måste vara uppfyllda?

 • Projektet ska vara till nytta för brottsoffer i Sverige.

 • Ansökan ska ha kommit in till Brottsoffermyndigheten senast den sista ansökningsdagen, den 1 april respektive den 1 oktober. De angivna datumen gäller oavsett vilken veckodag de infaller på.

 • Projekttiden kan tidigast starta efter att beslutet om medel offentliggjorts av Brottsoffermyndigheten. Beviljade medel kan inte användas till kostnader som uppkommer före detta datum.

 • Projektet ska bedrivas utan vinstintresse.

 • Civilsamhällets organisationer ska ha utsett styrelse och antagit stadgar där det framgår att den är demokratiskt uppbyggd.

 • Civilsamhällets organisationer ska kunna styrka sin verksamhet med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år.

Kriterier för bedömning av projektbidrag

Sökanden ska kunna visa kompetens och kapacitet att driva projektet. Projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget ska hänga samman på ett relevant sätt. Projektet ska:

 • Tillgodose ett behov av aktiviteter eller insatser på området,

 • Ge effekter på det eller de mål som avses,

 • Kunna genomföras med de metoder och resurser som föreslås och

 • Kunna genomföras till en rimlig kostnad.

Ansökningar prövas i konkurrens med andra. Brottsofferfonden kan finansiera hela det sökta beloppet eller delar av det. Det går att få bidrag för högst ett år i taget.

För offentliga verksamheter gäller att ansökan ska avse en ny eller icke-etablerad verksamhet som kan fylla ett tydligt behov. Projektet ska ha anknytning till befintlig verksamhet och en målsättning bör vara att införliva ny verksamhet med befintlig. Det bör finnas en plan för hur det ska genomföras och hur den fortsatta finansieringen planeras.

Två kvinnor vid en informationstavla på en tingsrätt

Verksamhetsstöd

Civilsamhällets organisationer kan också få bidrag i form av verksamhetsstöd. Lokala brottsofferjourer som är medlemmar i riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige kan ansöka om verksamhetsstöd. Verksamheter som bedriver vittnesstödsverksamhet vid någon av Sveriges tingsrätter kan ansöka om vittnesstödsbidrag.