Så här fyller ni i ansökningsformuläret

Här finns anvisningar om hur ansökningsformuläret fylls i. Läs igenom dem och fyll sedan i alla fält i ansökningsformuläret så noggrant ni kan. Om ni ansöker via webben behövs en e-legitimation.

1. Huvudsökande

Ange kontaktuppgifter till den som är huvudsökande, kontaktperson för projektet och organisationsnummer samt kontonummer för utbetalning om projektet beviljas medel.

2. Medsökande, om sådana finns

Ange kontaktuppgifter till eventuella medsökande.

3. Projektet

Ange projekttitel, beräknad projekttid och sökt belopp.

4. Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska innehålla bakgrundsbeskrivning, syfte och målsättning med projektet samt en projektplan. Se punkterna nedan.

Bakgrund

 • Kortfattad presentation av den person eller organisation inom civilsamhället som ansvarar för projektet

 • Organisationens målsättning och arbetssätt

 • Bakgrund till projektet

 • Hur projektet gynnar brottsoffer

Syfte och målsättning med projektet

 • Syfte, det vill säga den övergripande beskrivningen av vad som ska utföras under projektets gång

 • Målsättning, det vill säga vad förhoppningen är att projektet ska leda till

Projektplan

 • Konkreta aktiviteter som ska genomföras i projektet

 • Hur arbetet ska organiseras

 • Projektets målgrupp och hur ni har tänkt komma i kontakt med den gruppen

 • Tidplan för genomförande av projektet.

5. Budget/beräknade kostnader för projektet

 • Detaljerad och överskådlig budget

 • Tydlig koppling mellan budget och aktiviteter i projektplanen

6. Övrig finansiering

Ange om ni sökt pengar från annat håll, vilket belopp och när ni får besked om bidrag. Ange även om ni redan har beviljats bidrag från någon annan finansiär och hur mycket.

7. Redovisning/uppföljning av projekt

Beskriv hur ni kommer att följa upp och redovisa projektet, till exempel om och hur ni kommer att mäta antal stödkontakter under projekttiden.

8. Övriga upplysningar

Ange ytterligare upplysningar som ni tror kan påverka bedömningen av projektet, till exempel samarbetspartner, tidigare genomförda eller pågående projekt.

9. Förteckning över bilagor

Bilagor som kan bifogas är till exempel en längre projektbeskrivning och budget. Civilsamhällets organisationer ska bifoga följande bilagor:

 • Stadgar

 • Senaste verksamhetsberättelsen

 • Senaste årsredovisningen

 • Protokoll från senaste årsmötet och det konstituerande mötet

Sökandes underskrift

Underskrift av firmatecknare eller någon annan person som är behörig att företräda verksamheten.