En person gör en ansökan via webben.

Forskningsprojekt

Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt där det övergripande målet är att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin. Brottsofferfonden finansierar doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad forskare står som huvudsökande.

Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om fördelning av medel. Rådet bedömer bland annat:

  • projektets relevans i förhållande till Brottsofferfondens ändamål och uppdrag

  • frågeställningarnas vetenskapliga betydelse

  • projektets originalitet och potential till nydanande forskning

  • forskningsmetodens och datans adekvans för forskningsuppgiften

  • projektets genomförbarhet, till exempel etiska aspekter eller datas tillgänglighet.