Redovisning av forskningsprojekt

Delredovisning
Vid fleråriga forskningsprojekt ska en delredovisning skickas in efter varje projektår, tillsammans med ansökan om fortsättningsbidrag.

Delredovisningen ska innefatta:

  1. Kopia av den projektbeskrivning som låg till grund för finansiering av projektet.
  2. En redogörelse för arbetet under året och eventuella forskningsresultat. En jämförelse ska också göras med ursprungsansökan, t.ex. om avvikelser ifrån denna uppkommit.
  3. En ekonomisk delredovisning, även här ska framgå ev. avvikelser ifrån ursprungsansökan.
  4. En plan för det kommande projektåret.


Delredovisningen ska inges i original och skrivas under av projektansvarig. Den ekonomiska redovisningen ska dessutom undertecknas av institutionens/organisationens ekonomiansvarige.


Slutredovisning
Slutredovisning av forskningsprojekt ska skickas in till Brottsoffermyndigheten när forskningsprojektet är helt avslutat.

Slutredovisningen ska innefatta:

  1. Projektets ursprungliga syfte, frågeställningar, genomförande och metod samt eventuella ändringar under projekttiden.
  2. En sammanfattning av projektresultaten.
  3. En ekonomisk redovisning över samtliga år.
  4. Eventuell publicering av projektresultaten, t.ex. artiklar, konferensbidrag och avhandlingar (publicerade arbeten ska bifogas).

Det finns ett formulär för slutredovisning av forskningsprojekt. Formuläret lämnas in till Brottsoffermyndigheten via e-post tillsammans med eventuella bilagor. Därefter ska även en undertecknad version, tillsammans med en ekonomisk redovisning påskriven av ekonomiansvarig, skickas till: Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Senast uppdaterad:2016-03-07