Redovisning av forskningsprojekt

Du ska skicka in en slutredovisning till Brottsoffermyndigheten när forskningsprojektet är helt avslutat.

Fortsättningsbidrag

Vid fleråriga forskningsprojekt ska du skicka in en ansökan om fortsättningsbidrag efter varje projektår.

Slutredovisning

Slutredovisningen ska innehålla:
1. Projektets ursprungliga syfte, frågeställningar, genomförande och metod samt eventuella ändringar under projekttiden.
2. En ekonomisk redovisning över samtliga projektår.
3. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten.
4. Eventuell publicering av projektresultaten, till exempel artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Bifoga även publicerade arbeten.

Du slutredovisar projektet genom att fylla i nedanstående blankett.
Slutredovisning av forskningsprojekt.

Skicka slutredovisningen och eventuella bilagor till brottsofferfonden@brottsoffermyndigheten.se.

Skicka en undertecknad version av blanketten och en ekonomisk redovisning undertecknad av ekonomiansvarig via post till: Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Senast uppdaterad:2021-03-01