Ansökan om medel för forskningsprojekt

Här beskrivs kortfattat ansökningsförfarandet. Det finns också en länk till anvisningar till ansökningsformuläret.

Ansökan om forskningsmedel från Brottsofferfonden ska innefatta:

 • Ansökningsformulär (elektroniskt eller skriftligt original)
 • Projektbeskrivning
 • Budget
 • CV för huvudsökande och eventuella medsökande


Referenser och andra bilagor kan också bifogas.


Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska, med 12-punkters typsnitt och enkelt radavstånd. Projektbeskrivningen ska omfatta maximalt 10 sidor inklusive referenser men exklusive bilagor. I projektbeskrivningen ska koppling till tidigare forskning på området framgå.

Projektbeskrivningen bör omfatta nedanstående punkter och följa nedanstående disposition.

 • Problemområde och teoretiska utgångspunkter
 • Övergripande syfte och specifika frågeställningar
 • Anknytning till tidigare forskning
 • Metodöverväganden
 • Projektets upplägg, material/data och genomförande
 • Etiska överväganden
 • Eventuella samarbeten/kopplingar till andra forskningsprojekt
 • Tidsplan och redovisningsvägar
 • Projektets vetenskapliga och praktiska betydelse för framtida brottsofferarbete
 • Budget med motiveringar
 • Övrigt, till exempel enkäter, utlåtanden och etikgranskningsprotokoll.Ansökan om fortsättningsbidrag från Brottsofferfonden ska innefatta:

 • Ett ifyllt ansökningsformulär.
 • En kopia av den projektbeskrivning som låg till grund för finansiering av projektet.
 • En redogörelse för arbetet under året och eventuella forskningsresultat. En jämförelse ska också göras med ursprungsansökan, t.ex. om avvikelser ifrån denna uppkommit.
 • En ekonomisk delredovisning, även här ska framgå ev. avvikelser ifrån ursprungsansökan.
 • En plan för det kommande projektåret.Anvisningar till ansökningsformuläret
I Anvisningar till ansökningsformuläret finns utförliga instruktioner till vad som ska finnas med i ansökan.


Ansökningsalternativ
Ansökan görs enklast elektroniskt. Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka elektroniskt.

Om du vill göra en skriftlig ansökan finns ett särskilt ansökningsformulär, Ansökningsblankett för forskningsmedel, på webbplatsen. Formuläret ska skrivas ut, undertecknas av ansvarig sökande samt av prefekt eller motsvarande och därefter, tillsammans med projektbeskrivningen och bilagor, lämnas in i original till Brottsoffermyndigheten.

Senast uppdaterad:2016-10-03