Våldsutsatta kvinnor i allmänpsykiatrisk verksamhet

Syftet har varit att öka kunskapen om utsatthet för våld bland kvinnor med psykisk ohälsa som vårdas i allmänpsykiatrin.

Projektet består av fyra delstudier. De omfattar studier av våldsutsatta kvinnors erfarenheter av psykisk ohälsa och erfarenhet av våld, upplevelser av bemötande i den allmänpsykiatriska vården samt en retrospektiv beskrivning och analys av våldsutsatta kvinnors livsmönster. 

I den första studien besvarade 77 kvinnor på allmänpsykiatrisk klinik en enkät om sina erfarenheter av övergrepp. I den andra studien genomfördes djupintervjuer med tio kvinnor, i den tredje med nio kvinnor och i den fjärde intervjuades elva kvinnor. Genom s.k. lifelines/lifecharts har projektet kunnat beskriva de våldsutsatta kvinnornas livsförlopp och på så sätt fördjupa kunskapen om viktiga livshändelser, våldserfarenheter, förekomst av psykisk ohälsa samt stöd och kontakt med myndigheter och olika nätverk.

Projektet visar att hur angeläget det är att allmänpsykiatrin förbättrar metoder och rutiner för att identifiera och bemöta de kvinnor som har erfarenheter av övergrepp. Viktigt är också att utvärdera att symtomen i en psykiatrisk diagnos inte är symtom på övergrepp.