Våldets konsekvenser. Mäns våld mot kvinnor som identitetsformerande processer

Syftet är att generera ny och produktiv kunskap om de konsekvenser mäns våld mot kvinnor kan få för den våldsutsatta kvinnan, kunskap som har potential att verka som redskap i kampen för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor.

Studien baseras på djupintervjuer med 9 kvinnor i olika åldrar runt om i Sverige. Samtliga har försökt begå självmord och alla har erfarenheter av sexualiserat våld. Informanternas utsagor har analyserats i relation till den sociala och kulturella kontext kvinnan befunnit sig i.