Våld mot kvinnor i anslutning till graviditet och förlossning - ett kvinnohälsoproblem

Syftet är att studera förekomsten av misshandel och sexuella övergrepp bland gravida i Uppsala, om de utsatta kvinnorna skiljer sig från andra kvinnor, om situationen förändras i samband med graviditeten, om de är villiga att ta emot hjälp samt att prova om AAS (Abuse Assessment Screen) är ett bra instrument för att fånga upp våldsutsatta gravida kvinnor.

Projektet genomfördes i tre steg. Under steg ett detaljplanerades uppläggningen av studien och intervjufrågor utformades. Studien förankrades hos berörd personal på mödravårdscentraler genom informationsmöten, personliga besök och utbildning och en plan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor som fångats upp under studien gjordes.

Under steg två intervjuades totalt 1100 kvinnor av sina egna barnmorskor på utvalda mödravårdscentraler angående eventuell förekomst av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld före och under graviditeten samt efter förlossningen. Tillsammans med en programmerare och statistiker anpassades ett dataprogram och uppgifterna bearbetades och lades in.

Steg tre bestod av sammanställning av materialet, redovisning i form av vetenskapliga artiklar och uppsatser samt medverkan i konferenser och möten. Projektet avslutades med ett nationellt symposium på ämnet Våld mot kvinnor i samband med graviditet.